Kommunikasjons— og utviklingsmessig er ny vei svært viktig for Nordhordland og nordre del av Åsane. Presset på Steinestøvegen er altfor stort, og denne veien blir nok en 5 km lang flaskehals, dvs. på strekningen Vågsbotn-Hordvik, med forventet trafikkøkning innen 5-10 år. De negative virkningene for bomiljø, ulykker, trafikk og utvikling blir etter hvert svært store. Innen ca. 2005 ventes Eikåstunnelen og videre opprustning av Steinestøvegen gjennomført, slik at denne tofeltsveien blir optimal. Men mange sideveier med stor trafikk, stor gjennomgangstrafikk og lav hastighet, fører etter hvert til store problemer.

Det er flere grunner til trafikkøkningen: Norhordlandsbrua blir nedbetalt senest i 2006. Med lave eller ingen bompenger blir trafikken over broen enda større enn nå, noe som også er bra for Bergen og for Nordhordland. Lokaltrafikken langs Steinestøvegen øker også stadig pga. utbygging m.m., og her kommer det stor bolig- og næringsutbygging de neste 5-10 årene, som også er positivt, men krever en rimelig bra kommunikasjonsløsning. Kollektivtransport er neppe konkurransedyktig pga. boligspredningen, ulike reisemål/tider, næringskjøring, pris m.m. Busstilbudet må selvsagt gjøres best mulig, men betyr nok lite for behovet for ny vei Nygborg-Tellevik og avlastning av Steinestøvegen.

Spørsmålet er så når og hvordan Nyborg-Telleviktunnelen kan realiseres. Den bør iht. sterke behov påpekt foran, være klar til bruk innen 10 år. Finansieringen ser vanskelig ut. Det er neppe mulig å ta noe fra Bergensprogrammet. Bompenger er sannsynligvis helt nødvendig, i tillegg til at det må forventes minst 50 prosent statlig dekning over Nasjonal Transportplan, noe som burde være mulig å oppnå for et så sentralt prosjekt. Bompengesatsen bør være relativt lav, for eksempel som for bomringen (en ytre ring). Pga. muligheten for omgåelse av bompenger ved å kjøre om Salhus eller Steinestøvegen, må bompengene i tilfelle kreves inn ved broen fortsatt.

EDVARD RIEBER-MOHN,

ÅSANE