Bare 20 prosent av dem som etablerer egen virksomhet er kvinner. Men faktisk er det nesten like mange kvinner som menn som har lyst til å starte egen bedrift, men veien fra tanke til handling er nok lengre enn hos menn. Hva er det som hindrer kvinner i å realisere drømmen? Jeg har ingen fasitsvar, men ordningen med nettverkskreditt er en ordning som kan bidra til at flere kvinner blir etablerere.

Fra og med 2003 er det opp til den enkelte fylkeskommune å prioritere støtten til nettverkskredittgrupper. Fylkene kan tilpasse ordningen etter regionale behov, for eksempel ved å fokusere på spesielle grupper, ved å endre lånebeløp, organisering osv. Jeg har forventninger til at fleksibiliteten vil gjøre ordningen attraktiv for regionale myndigheter.

Ordningen med nettverkskreditt har ikke vært en ordning spesielt rettet mot kvinner, men det har vist seg at ordningen særlig har appellert til kvinner. Ordningen går i korthet ut på at det blir opprettet en gruppe på fem medlemmer. Gruppen disponerer i fellesskap 200.000 kroner. Hvert medlem kan låne inntil 50.000 kroner av gruppen til egen etablering. Disse gruppemedlemmene møtes en gang i måneden og diskuterer hverandres forretningsideer. Gjennom aktiv deltakelse i egen og andres etableringsprosess lærer deltakerne mye om det å etablere egen virksomhet. I tillegg blir gruppen veiledet av en prosjektleder.

Ordningen med nettverkskreditt er blitt evaluert av NORUT Samfunnsforskning i Tromsø, og resultatene viser at det er et behov for ordningen. Selv om lånebeløpene har vært små, viser det seg ofte at kvinnene får svært mye igjen for disse pengene. Det som likevel har vært viktigst, er nettverket og det å komme sammen med andre for å lære og diskutere egen forretningsidé.

Vi trenger flere som ønsker å starte egen bedrift her i landet uansett kjønn. I diskusjonen om etablerere har vi lett for å sette søkelyset på etableringer med vekstpotensial. Aviser og media fremhever årsomsetning i millioner og økning i antall sysselsatte. Etableringer med vekstpotensial er viktig, men i dette bildet må vi ikke glemme at bare ca. en femtedel av alle nyetableringer blir definert som såkalte vekstforetak, og at bare en fjerdedel av alle nyetablerte bedrifter har et marked utover sitt lokalmarked. I tillegg til å få frem flere vekstforetak, må vi ta vare på bredden av etablerere! Nettverkskreditt kan fungere som et supplement til andre ordninger og bidra til at det blir enklere å gå fra drømmen om å etablere egen bedrift til å virkeliggjøre det.

Helt til slutt vil jeg trekke frem den positive kulturen i enkelte innvandrergrupper når det gjelder å etablere egen virksomhet. Vi må gi innvandrere mulighetene til få brukt sine evner i det norske samfunnet, og vi har mye ugjort når det gjelder å inkludere våre nye landsmenn og kvinner i næringslivet. I Oslo og Akershus har det vært et eget nettverkskredittprosjekt i regi av Norsk Folkehjelp rettet spesielt mot flyktninger og innvandrere. Jeg oppfordrer alle til å lære av erfaringene fra dette og liknende prosjekt.

Erna Solberg, kommunal— og regionalminister