Budsjettforslaget finansbyråd Trond Tystad i ettermiddag la frem for bystyret har en brutto ramme på formidable 9,2 milliarder kroner. Nettorammen er på 6,3 milliarder kroner. Økningen fra året før er på 7,3 prosent eller 427 millioner kroner.

Skaffet 127 millioner

Vekst i skatteinntekter, rammetilskudd fra staten, øremerkede tilskudd, kommunale avgifter og egne inntekter er ikke tilstrekkelig til å finansiere kommunens virksomhet neste år, selv uten aktivitetsøkning. Byrådet har skaffet til veie 127 millioner kroner utover de inntektene som har ligget inne tidligere.

 • Avkastningen fra fondene som er bygget opp ved salget av BKK-aksjer brukes i sin helhet i driftsbudsjettet. Det utgjør 70 millioner kroner.
 • Eiendomsskatten øker med 30 millioner kroner.
 • Kommunens andel av Hardangerbrofondet på 27 millioner kroner trekkes ut av fondet og går rett inn i driften.

Årsaken til at denne kraftige økningen i kommunens inntekter ikke bidrar til noen aktivitetsvekst er det svært gode lønnsoppgjøret i år. Det alene tar hele tre firedeler av økningen i kommunens driftsutgifter. Tar vi med økningen til pensjon, er mer enn ni av ti kroner av denne økningen forsvunnet.

Flere sykehjemsplasser

Problemet for kommunen er at den må finansiere en rekke nye tiltak. Til neste år. Blant annet tas 200 nye sykehjemsplasser i bruk og 22 boliger for psykisk utviklingshemmede er innflyttingsklare. En rekke nye skoleklasser etableres. Det øker utgiftene med 15 millioner kroner. Kommunens egenandel til SFO øker med ti millioner kroner.

For å få råd til disse nye tiltakene må det kuttes tilsvarende 150 millioner kroner. Flere tilbud fjernes.

 • Helt eller delvis nedlegging av følgende alderhjem: Bispenggaten, Betesda, Soltun, Nyhavnsenteret, Domkirkehjemmet, Nykirken og Metodistkirken. Totalt skal 84 aldershjemplasser bort.
 • Nedlegging av Trengereid, Samdal og Helldal skole
 • Avvikling av eldreombud, barneombud og byombud.

I tillegg gjennomføres det generelle kutt i driftsbudsjettene på mellom en og to prosent. Disse kommer på toppen av det kuttet bystyret vedtok i sommer på 42,5 millioner kroner.

Det betyr blant annet færre rammetimer i skolene, i gjennomsnitt en time per klasse. Byrådet foreslår og å bygge ned skoleadministrasjonen i bydelene, selv om bystyret allerede har avvist en slik løsning.

Avgiftene fryses

Den anstrengte kommuneøkonomien vil ikke føre til noe dramatisk avgiftshopp for deg og meg.

Avgiftene til vann/kloakk, feiing og bosstømming skal holdes uendret i 2003, dersom byrådet får gjennomslag for sitt forslag.

Hvorvidt budsjettet blir vedtatt, blir klart i løpet av desember. Slik foregår behandlingen av budsjettet:

 • 23. September: Fremleggelsen av byrådets forslag til budsjett — budsjettinnstilling I
 • 30. Oktober: Fremleggelse av Byrådets budsjettinnstilling II
 • 30. November: Fremleggelse av Byrådets budsjettinnstilling III
 • 4. Desember: Behandling av budsjett og økonomiplan i Komite for finans og næring
 • 9. Desember: Behandling av budsjett og økonomiplan i Bystyret

I budsjettinnstilling II og III legger byrådet frem nødvendige justeringer blant annet som følge av eventuelle endringer etter at Statsbudsjettet presenteres i oktober og Stortingets finanskomitè fremmer sin innstilling i slutten av november.

Komite for finans og næring lager innstillingen til Bystyret.