Fylkene skal få større ansvar for samferdsel, landbruk, miljøvern, regional utvikling og kulturminnevern. Regjeringen holder på denne måte fylkeskommunen kunstig i live, samtidig som fylket i større grad blir en overkommune hevet over primærkommunene.

Den som argumenterer best for at fylkeskommunen bør legges ned er faktisk fylkeskommunetilhengeren Lars Sponheim, lederen i Venstre. Han sier i en artikkel i BT 30. mars at «nå er det viktig å skaffe fylkespolitikerne legitimitet, og det kan vi gjøre ved å gi dem nye oppgaver». Hensynet til fylkespolitikerne er åpenbart det viktigste for Lars Sponheim. Fylkeskommunen skal gis nye oppgaver slik at den kan overleve. Bedre kan det vel knapt argumenteres for at fylkeskommunen er overflødig!

Høyre ønsker å legge ned fylkeskommunen. Vi mener at den rett og slett er blitt overflødig. I stedet for å tilføre nye oppgaver, så bør de oppgavene som fylket har, overføres til staten og kommunene. Dette vil bidra til å redusere det offentlige byråkratiet. Det er dette folk er tjent med. Høyre vil ha en effektiv forvaltning som tjener innbyggerne, i motsetning til Venstre, der hensynet til politikerne synes å være det overordnede.

Fylkeskommunen har liten legitimitet blant vanlige folk og svært få vet hva den egentlig driver med. Høyre mener at lokaldemokratiet vil styrkes dersom fylkeskommunen legges ned. Kommunene vil få større innflytelse og ansvar over viktige politikkområder og ikke minst blir nærheten til brukerne bedre. Ved å gi kommunene ansvar for eksempel for de videregående skolene, vil dette kunne være med på å utvikle det interkommunale samarbeidet og i noen tilfeller vil kommuner se seg tjent med å slå seg sammen.

I stedet for å styrke lokaldemokratiet, går regjeringen motsatt vei. Det forslaget som regjeringen legger frem gjør at fylket vil fremstå som en overkommune. I mange tilfeller vil fylkeskommunen kunne overprøve vedtak i kommune— og bystyrer. Høyre er sterkt imot denne utviklingen. Den «nye» fylkeskommunen bare vil bli enda mer byråkratisk og få enda større avstand til folk.

Fylkeskommunen har utspilt sin rolle. Fremfor å reparere på et system som ikke fungerer, bør regjeringen heller følge Høyre og være med på å legge ned fylkeskommunen.

Av Martin Smith-Sivertsen, gruppeleder for Høyre i bystyret