Av Harald Alfsen,

Resource-Partner AS

Det kan være en mulighet for at han har rett i det. Men særlig sannsynlig er det neppe.

Det synes lite tvilsomt at Bølgen & Moi klarte å fremforhandle betydelig bedre likviditetsmessige betingelser enn de som fra før lå til grunn. At BBE tar en del innledende investeringer til kjøkken gjør terskelen for å etablere restaurant betydelig lavere enn om restauranten må foreta investeringen selv. Kan være det er forretningsmessig akseptabelt å avslutte forhandlingene her. Men hvordan kan BBE vite at dette er det beste tilbudet under de samme forutsetningene dersom ingen andre engang ble kontaktet?

Det er alltid en utfordring for en offentlig etat å «gå fra forvaltning til forretning». Når det offentlige, som her, skal tjene penger, er det behov for andre målsettinger, strategier, verktøy, holdninger og kompetanse enn å drive tradisjonell forvaltningsvirksomhet. BBE har i sin formålsparagraf at den skal drive forretningsmessig eiendomsforvaltning. Det er en god start. Men hvordan skal BBE oppnå dette? Hensynet til full troverdighet og forutberegnelighet for markedet tilsier at BBE også bør utarbeide og markedsføre retningsgivende prinsipper for den konkrete saksbehandling. Sentralt her bør være konsekvent bruk av konkurranse, obligatorisk utlysing i dagspressen, eget konkurransegrunnlag med alle opplysninger for konkurransen, likebehandling gjennom hele konkurransen og krav til god forretningsskikk.

Øvrebotten peker korrekt på at reglene for offentlig innkjøp ikke gjelder i denne saken. Men både formålsparagrafen til BBE og ovennevnte forslag til prinsipper er i tråd med reglene om offentlige innkjøp. Og kommunens opptreden om den bruker penger (innkjøp) eller tjener penger (leieinntekter), kan gjerne tuftes på de samme prinsipper. Reglene om offentlige innkjøp kan derfor gjerne danne modell for saksbehandlingen i BBE. Og faktum er at BBEs behandling av restaurantsaken, sannsynlig ville vært et klart brudd på prinsippene, dersom prinsippene hadde vært innført. Det bør være et tankekors for BBE. Og ikke minst bør det være en inspirasjon for styret i BBE til å engasjere seg i hvordan BBE skal oppfattes som profesjonell forretningsmessig aktør.