Allerede for 80 år siden så de nasjonale myndigheter nødvendigheten av å ha et organ som ivaretok de verdier disse kulturminnene representerte.

Etter hvert som kunnskapssamfunnet har utviklet seg har også ansvarsområdet til de antikvariske myndigheter utviklet seg, og samfunnet har opprettet riksantikvar, fylkesantikvar og byantikvar.

Den kunnskap en antikvar har, trodde vi helt til sist mandag, var så dokumentert at enhver opplyst og samfunnsengasjert bergenser ikke ville tenke tanken på å redusere/fjerne denne kunnskap fra samfunnsdebatten.

En antikvar er en som har studert og studerer eldre tiders materielle kultur, og gjennom sin kunnskap opplyser sine oppdragsgivere/samfunn om hvilke kulturhistoriske verdier bygninger, bygningsmiljø, tekniske kulturminner og landskapsområder representerer.

Når de nyvalgte politikerne truer med å fjerne ressurser fra byantikvaren, gir de dermed uttrykk for at dette er en kunnskap de ikke har behov for.

Bergen kommune har nettopp avholdt en større konferanse (Sjøfront) hvor de antikvariske kunnskaper absolutt sto i fokus. Begrunnelsen for å konferansen var å belyse disse verdier, før en startet kommunedelplan-arbeidet med byens sjølinje.

Bergen kommune så viktigheten av antikvariske verdier langs sjøsiden og naturlandskapets betydning.

Den historiefortellende sjølinje Bergen lykkeligvis har noenlunde tilfredsstillende intakt, er en av de viktigste verdier byen forvalter.

Middelalderbyen Bergen, i kombinasjon med trehusbyen Bergen, universitetsbyen Bergen, kulturbyen Bergen, havnebyen Bergen, forskningsbyen Bergen, turistbyen Bergen osv. må utvikle seg videre og trenger ressurspersoner innen alle samfunnsfelt.

Det er derfor viktig å stille seg spørsmålet hva som vil få slike mennesker til å bo og virke i Bergen.

Byantikvarens kontor ivaretar og beskytter de historiefortellende elementer samfunnet mer og mer verdsetter, og som de kommende generasjoner vil vektlegge ved valg av utdannelsessted og senere i livet, ved valg av mer fast boplass.

Kombinasjonen det moderne Bergen, et rikt kulturminnelandskap, et rikt kulturliv og en vakker natur gir oss spennende utviklingsmuligheter.

Disse utviklingsmulighetene, som Sandviken Kulturhistoriske Forening forventer at våre folkevalgte er seg bevisst, har iboende potensial til å utvikle en av vår sivilisasjons mest spennende områder.

Dristig påstand, men tenk over situasjonen.

Vi tror bergenserne er klar over den sørgelige økonomiske tilstand Bergen kommune befinner seg i, og vi tror videre, at alle bergenserne er villig til en ekstra innsats for å komme ut av «uføret» — men da må våre folkevalgte, som ellers har svar på alt mulig, fortelle oss hvilke visjoner de har for byen og på den bakgrunn skissere veien vi skal gå.

Byen vår trenger lokalpolitikere som har vyer for byens fremtid, og som ser verdiene som ligger i vårt enestående historiske grunnlag. Byens kulturhistoriske miljøer gir grunnlag for identitet og trivsel. Næringslivet har et enestående grunnlag for merkevarebygging og verdiskapning.

I tillegg til Bryggen utgjør Vågsbunnen og sjøbeltet via Sandviksbukten til Hegreneset et kulturlandskap og kulturminne av internasjonalt format. For å forvalte disse verdiene - og å se mulighetene - trenger våre lokalpolitikere kunnskap.

Til dette arbeidet trenger de byantikvarens kontor.

De må bare se det selv.....

Av Randi Gabrielsen (leder) og Geir Abelsen (nestleder) Sandviken Kulturhistoriske Forening