debatt Av Olav Munch, formann i Bergen Næringsråd

Journalist Trine Eilertsen (23.8.) er negativ fordi hun ikke hørte ett ord om nyskapning på møtet. Hovedfagsstudent Ingrid L. Wiggen (30.8.) hevder på basis av møtet at næringslivet i Bergen fokuserer kun på skatte— og avgiftsnivået og samferdsel som virkemidler for næringsutvikling. Begge analyser er feil. Å trekke den slutning at man – fordi det på et valgmøte fokuseres på et begrenset antall saker – kun er opptatt av disse sakene er forhastet. Nyskapning og forskning er viktige arbeidsfelt for oss – og jevnlig tema på de over 50 medlemsmøtene vi arrangerer hvert år. Jeg benytter anledningen til å informere om noen av våre aktiviteter:

Bergen Næringsråd har de siste årene hatt sterkt fokus på verdiskapningsklyngene der regionen har spesielle fortrinn. Sjømat, energi og maritim næring har høyest prioritet. Da næringsminister Grete Knudsen i fjor holdt sitt første samråd, valgte hun Bergen Næringsråd som arena, Tema var verdiskapning. Et av resultatene av møtet var å samle kompetansen innen det marine området i et bioteknologisk senter som kan koble sammen forskning og næringsliv. Dette er nå under etablering. Også når det gjelder naturgass og de muligheter den gir for nyskapning og utvikling, har vi engasjert oss sterkt. En viktig utfordring er å få på plass rørledningen fra Kollsnes til Bergen og senere sørover.

Det lokale næringslivet har ikke vært flink nok til å utnytte potensialet det sterke universitets- og høyskolemiljøet gir for å sikre kvalifisert arbeidskraft. Næringsrådet har de siste årene engasjert seg sammen med utdanningsinstitusjonene for å knytte disse tettere opp mot næringslivet. Et resultat er etableringen av karrieresenteret. Vårt mål er at Bergen skal fremstå som Norges mest attraktive studentby, som tiltrekker seg de dyktigste studentene – og som når de er ferdige tilbys interessante stillinger her.

Siden regjeringen signaliserte planer om å etablere et halvstatlig investeringsfond som sammen med private investorer skal investere i bedrifter med vekstpotensial, har vi arbeidet for at administrasjonen legges hit. Det er mange argumenter for det. Bergen er Norges finansby nr 2. Sammen med Høyteknologisenteret, Universitetet og NHH danner finansnæringen et utmerket faglig miljø for fondets administrasjon. I tillegg ønsker vi at den delen av fondet som skal arbeide innen sjømatsektoren legges hit. For Bergen og næringslivet er nærhet til et sterkt kapitalmiljø en forutsetning for vekst og nyskapning. Vi hilser derfor velkommen det nye selskapet Sarsia Innovation som nå etableres på

Høyteknologisenteret, med formål å koble kapital og gode forretningsideer i ny virksomhet. Etter denne gjennomgangen kan man spørre: Når nyskapning er så viktig for Næringsrådet, hvorfor fikk det ikke mer oppmerksomhet på valgmøtet? En grunn er at et kort valgmøte ikke kan fange opp alle viktige saker. Men den viktigste begrunnelsen er at vi står foran et stortingsvalg. Det er ikke politikerne som skal drive med nyskapning, det er næringslivets ansvar. Politikerne fastsetter imidlertid de rammebetingelsene som trengs for å få til utvikling og nyskapning. Bedriftene selv rangerer skatter og avgifter som det mest kritiske området å forbedre. Konjunkturavgift for næringsbygg, forverrede avskrivningsregler, flypassasjeravgift og utbyttebeskatning er eksempler på nylige vedtak som hemmer nyskapning og positiv utvikling i næringslivet. To konkrete eksempler: Flypassasjeravgiften koster Vesta Forsikring kr 1,3 millioner i året. Det er varslet en ny avgift på fiskefôr. Den kommer i tillegg til nærmere 30 skatter og avgifter i oppdrettsnæringen; byrder de utenlandske konkurrentene slipper.

Et annet viktig område hvor politikerne trekker opp rammevilkår er samferdsel, hvor Norge med sin avstand til de utenlandske markedene har særlig store utfordringer. Til tross for dette bevilges det mindre til samferdsel enn i mange konkurrerende land. Hovedfagsstudent Wiggen påpeker i sin artikkel at tilgang til markedene er den viktigste faktoren når det gjelder lokalisering for bedriftene. Det er i lys av det faktum vi har lagt så mye engasjement i for eksempel å få realisert Kyststamveien, bedre havneforholdene og utvide tunnelprofilene på Bergensbanen.

Begge skribentene peker på kunnskap som en viktig konkurransefaktor for fremtidens næringsliv. Jeg håper å ha fått frem at vi her er helt på linje. Men kunnskap må også inkludere viten om hvordan næringslivet arbeider, slik at man ikke trekker bastante konklusjoner det ikke er dekning for. Da stimulerer man til mytedannelse istedenfor å drive opplysning.

For å vise de to kritikerne noe av bredden i Bergen Næringsråds virksomhet, inviterer vi dem til vår årskonferanse 16. november. Temaet er verdiskapningsregionen Vestlandet.