Dersom Høyres råd om å sette pensjonsforsikringene ut på anbud, og velge en annen, privat tilbyder var blitt fulgt, ville Hordaland fylkeskommune sluppet denne ekstraregningen og hadde hatt 104 millioner mer til å satse på for eksempel utdanning og opprustning av skolebygg.

Fylkeskommunen har nylig fått beskjed om at KLP, pensjonsforsikringsselskapet til fylkeskommunen, krever 104 millioner i ekstra innbetalinger i år. Dette kommer på toppen av et oppsamlet underskudd som nærmer seg 550-600 millioner, dersom prognosene slår til. Disse pengene må finnes, uavhengig av andre prioriteringer, og vil gå på bekostning av skole, kollektivtrafikk, kultur, barnevern og rusvern.

104 millioner tilsvarer 10 prosent av det som brukes på undervisning i videregående skoler, og driftsutgiftene til nærmere fem videregående skoler i løpet av ett år. Det er fortærende at dette skal bli konsekvensen, fordi et flertall i fylkestinget er prinsipielle motstandere av konkurranseutsetting. På en lang rekke områder som bussdrift, kjøkkendrift, renhold og vaskeri i tillegg til pensjonsforsikring, har dette flertallet nektet å gjøre driften mer effektiv gjennom konkurranseutsetting. Nå ser vi resultatet – mindre penger til skole. Dette er en klar konsekvens av manglende vilje til nytenkning. Denne manglende viljen til konkurranseutsetting fører nå til dårligere velferd, og dårligere forhold for elever i den videregående skole.

Denne utviklingen må snus. Økonomien i fylkeskommunen er nesten ute av kontroll. Samlet kan underskuddene etter dette året komme opp i akkumulert 700 millioner. Det vil få katastrofale konsekvenser for de velferdsgoder som fylkeskommunen har ansvaret for – kanskje i hovedsak videregående skole. Dagens politiske flertall har ikke evnet å styre innenfor de rammer som er gitt, og er i ferd med å gi det beste argumentet for nedlegging av fylkeskommunen – de makter ikke sin oppgave. Det første steget på denne snuoperasjonen kan være å lytte litt mer til Høyre. Hadde flertallet lyttet til Høyre i denne saken, hadde børen vært 104 millioner kroner lettere å bære.

Av Tom-Christer Nilsen, gruppeleder Høyres fylkestingsgruppe