Økningen tilsvarer hva det koster å drive sykehusene i Sogn og Fjordane i et halvt år.

Det viser beregninger Bergens Tidende har fått foretatt ved Program for Helseøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Om forslaget til ny finansieringsmodell blir vedtatt, blir Helse Vest vinneren i konkurransen om statlige overføringer til sykehusene.

Taperne blir Helse Sør og Helse Nord. Disse to sykehusregionene ville i år fått tildelt henholdsvis 600 millioner kroner og 500 millioner kroner mindre enn i dag om de nye kriteriene var lagt til grunn.

Slik ville fordelingen mellom helseregionene bli i forhold til årets budsjett:

  • Helse Øst : + 200 millioner
  • Helse Vest : + 600 millioner
  • Helse Midt -Norg e: +300 millioner
  • Helse Nord : — 500 millioner

Retter opp skjevheter

Helsepolitikere har flere ganger påpekt at dagens finansieringsordning sultefôrer Vestlandssykehusene sammenliknet med sykehusene i de andre landsdelene.

Beregninger foretatt i fjor viste at Vestlandssykehusene fikk 970 millioner kroner mindre enn om pengene var blitt likt fordelt.

Etter planen skal staten legge om finansieringsordningen for sykehusene fra årsskiftet. Vedtar Stortinget kriteriene som det såkalte Hagen-utvalget har foreslått, vil det blant annet være befolkningens alder og reisetid til sykehus som blir retningsgivende for fordeling av den samlete sykehuspotten.

BTs beregninger baserer seg på tall fra årets statsbudsjett.

I beregningen er de årlige gjennomsnittlige utgiftene pr. innbygger satt til 11.850 kroner. Ifølge Hagen-utvalget bør utgiftsbehovet pr. innbygger i Helse Vest være 96,6 prosent av dette beløpet. Samlet utgiftsbehov for sykehusene i de tre vestlandsfylkene vil dermed bli 10,6 milliarder kroner. Med dagens ordning får Helse Vest overført 10 milliarder kroner.

Retter skjevfordeling

Fagdirektør i Helse Vest, Helge Bryne, vil ikke gi konkrete kommentarer til fordelingene mellom helseforetakene.

Men han understreker at styret i Helse Vest har påpekt den geografiske skjevfordelingen. Sentrale stortingspolitikere har også påpekt at dagens kriterier fører til skjevfordeling og at tildelingen til Helse Vest lider under dette.

Skjevheten er også påpekt i høringsuttalelsen som foretaksstyret har gitt til Helsedepartementet.

I uttalelsen blir det også understreket at overgangen til en ny finansieringsordning må skje raskt, uten langvarige overgangsordninger.

— Kriteriene bør virke fullt ut allerede for budsjettåret 2005, heter det høringsuttalelsen.