Av Liv Glasser

Bergen og Hordaland SV

En av grunnene til at Bergen kunne påta seg dette var at det faglige miljøet i Bergen, bl.a. representert med byantikvaren, var så sterkt.

SV var det eneste partiet i bystyret som stilte spørsmål ved den foreslåtte ordningen, ikke fordi vi tvilte på byantikvarens kompetanse, men fordi for mye av avgjørelsesmyndigheten, deriblant myndighet til å gi fritak for fredning av bygninger, vil bli tillagt byrådet. Det ble også forespeilet at evalueringsarbeid skulle settes i gang fra første dag, uten at penger ble bevilget til dette. Med det nå innskrenkete budsjettet kan en vel se langt etter dette.

Overtakelse av kulturminnevernet er en del av forsøket med kommunal oppgavedifferensiering som nå gir kommunene større muligheter til å løse oppgaver på lokalt hold. Det fremlagte budsjettforslaget viser at Bergen kommune ikke er denne oppgaven voksen og det er vel sannsynlig at denne ordningen vil bli trukket tilbake. Vi hilser ikke dette budsjettforslaget med glede selv om vi var kritiske til deler av ordningen, fordi vi mener vi trenger et sterkt byantikvarkontor, men vi mener det tjener som illustrasjon på hvor lite fine ord om kultur betyr når penger skal fordeles.

Det forrige byråd hadde begynt å se at det lønner seg å satse på kultur, hvor mange fadeser kan det nåværende byråd klare å stelle i stand, før de innser at å spare småpenger på kultur — som gir mye mer igjen enn hva der ytes - ikke er veien å gå? Jeg bare spør.