Ettersom vi nå nærmer oss en snarlig avgjørelse av saken, først i komité for idrett og kultur og deretter i bystyret 16. september, kan det være berettiget å komme med noen avsluttende kommentarer. Krohnegården Miljøforening ba miljøvernministeren gi sitt syn på saken slik vi beskrev den. Brosjyren over området levnet ikke miljøvernministeren tvil om at dette er en spesiell naturperle. Det ble likeledes kommentert at to bydelsutvalg entydig gikk imot en utbygging. Økt transportbehov vil også bli en konsekvens av et idrettsanlegg.

Disse uttalelser viser at miljøvernministeren tar Krohnegården Miljøforening på alvor. Vi håper og tror at også våre lokalpolitikere gjør det samme.

Og til beboerne i Fyllingsdalen sier vi: Årsaken til at veisjefen i Hordaland ikke ønsker et anlegg plassert på Skarphaugen, er fordi han her vil ha mulighet til å bygge en tofelts gjennomgående motorvei i tillegg til den veien man allerede har gjennom Fyllingsdalen. Og dette til tross for at det finnes et klart politisk vedtak som sier: Ringveg vest-traseen fra Liaflaten til Sandeidet er allerede politisk vedtatt. Og det betyr at man ikke ønsker mer gjennomgangstrafikk gjennom bydelen vår.

Det er nå opp til de ansvarlige politikere å ta en endelig avgjørelse. Vi mener at byrådet har gjort en mangelfull utredning i denne saken. Dette gir vi uttrykk for i eget høringsnotat. Lokalpolitikere og lokalbefolkning har gitt en entydig uttalelse. Vi oppfordrer også bystyrets politikere å følge opp det vi kaller «den allmenne oppfatning av demokratiet i vårt samfunn.»

TERJE MIKKELSEN,LEDER KROHNEGÅRDEN MILJØFORENING