Av Jone Engelsvold,rådgiver i Opus Bergen AS, tidl. kulturplanlegger i Bergen kommune

I dette innlegget argumenteres det for at selv om kultursektoren gir mange arbeidsplasser, er det vel så viktig at byens kunst og kultur både påvirkes av og preger et urbant verdisystem med stor innvirkning for hvor folk vil arbeide og bosette seg. Om disse forholdene behøves det mer kunnskap.

I diskusjoner om forholdet mellom kultur og økonomi blir kulturfeltets egenverdi ofte trukket fram. En slik egenverdi er både vesentlig og avgjørende for hvorvidt noen vil bruke tid og krefter på kulturaktivitet. Men kulturfeltet er også en egen økonomisk sektor med folk i lønnet arbeid, arenaer, medier, opplæringssteder og publikumskategorier. Siste systematiske undersøkelse ble gjennomført av SNF i 1995, og viste at det i Bergen er 331 virksomheter, 5815 lønnede personer og en beregnet total omsetning (1993) på kr 2255 millioner innen dette næringssegmentet, mediesektoren inkludert. Samlet sett utgjør kulturfeltet i storbyene vel 7 pst. av de yrkesaktive.

Flere forskere har pekt på kulturfeltets økonomiske betydning for økonomisk utvikling innen andre næringsområder, og dermed som grunnlag for generell økonomisk vekst. Såkalte «impact-analyser» er imidlertid omdiskutert, og er særlig utsatt for kritikk fra en del fagøkonomer. Disse hevder blant annet at de økonomiske sammenhengene er vanskelig å påvise, og at det private forbruket ville funnet andre mottakere om kulturtilbudet var fraværende.

Noen næringsområder ser likevel en direkte sammenheng mellom kultursatsing og egen vekst. Reiselivsbransjen er blant disse.

Kulturfeltets volum, mangfold og kvalitet har sammenheng med befolkningssammensetning, innbyggertall, levemåter og verdivalg. Byområdenes urbane kompleksitet er en vesentlig faktor i kulturfeltets sammensetning og videre utvikling. Slik blir kultur— og byutvikling to sider ved samme sak. Kulturfeltet er en meget viktig faktor i etableringen av det urbane levesett, og dette bypreget ved tilværelsen er en forutsetning for svært manges trivsel, identitet og valg av lokalisering. Faktorer som legger sterke føringer på økonomisk utvikling i ethvert geografisk område.

Samlet sett har kulturfeltet stor betydning for flere sider ved den økonomiske utvikling i bysamfunnet: Som egen økonomisk sektor, som direkte incitament til annen næringsvirksomhet innen noen områder og med sin innvirkning på det urbane levesett, trivsel og lokalisering.

Kulturfeltet i Bergen må ses i en bred bypolitisk sammenheng. Skal en videreutvikle forholdet mellom kultur og økonomi må det rettes økt fokus på de økonomiske sammenhengene ved kulturfeltets betydning for de urbane sidene ved bysamfunnet. Bred kunnskap om disse spørsmålene bør legges til grunn for kommunenes videre kulturplanlegging.