Slike kuttforslag kan tvinge frem lovbrudd i forhold til elevenes rettigheter etter opplæringsloven. UDF ser at fylkeskommunen er presset økonomisk på grunn av for små overføringer fra staten, og statens manglende vilje til å dekke inn investeringer og underskudd fra tidligere drift av sykehusene. Det kan likevel ikke aksepteres at elever i videregående opplæring skal betale regningen.

Rådmannen sine sparetiltak er tenkt å gi varig virkning. Lærertimetallet skal varig reduseres med 14 millioner. Dette vil gi et lavere lærertimetall enn det departementet mener man må ha for kunne drive forsvarlig undervisning etter lov og forskrifter. Konsekvensene av dette er klare:

n Elevene vil ikke få satt inn vikar når lærere er borte.

n Elevenes valgmuligheter blir mindre. Når timetallet skjæres ned, blir det færre fagtilbud på allmennfaglig studieretning.

n Tilpasset undervisning vil bli svekket på grunn av sammenslåing av klasser.

Muligheten til å følge opp de svakeste elevene svekkes ytterligere ved at man varig har kuttet fire stillinger i oppfølgingstjenesten.

Vi har tidligere måtte leve med manglende investeringer i bygninger og utstyr, nå gå tiltakene direkte utover elevenes undervisning.

Utdanningsforbundet forventer at politikerne er bevisst sitt ansvar for skolen, og går mot nedskjæringsforslagene.

AUDHILD TVEITERÅS OG

ASLE NÆVDAL,

UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND