Odelstinget vedtok i år 2000 ikke å kriminalisere kjøp slik Sverige da hadde gjort, men ville vurdere loven på nytt etter to år i lys av erfaringene fra Sverige. Nå er det gått tre år og debatten er i gang. Noen mener vi bør følge Sverige i dette. Andre ikke.

Kirkens Bymisjon i Bergen mener vi ikke bør følge Sveriges eksempel av flere grunner. Effekten av loven er omstridt. Loven har nå virket i Sverige i fire år og i rapporten «Den seksuelle slavestand» oppsummer Ingrid Smette (s. 173) erfaringene fra Sverige slik: «Dei offisielle rapportane viser at ein ikkje kan fastslå om omfanget av prostitusjon har endra seg som ein konsekvens av lova. Hovudårsaka til dette er at ein manglar kunnskap om den skjulte prostitusjonen.» Se www.prosenteret.no/publikasjoner.

Et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester vil forverre situasjonen for de mest sårbare i prostitusjonsmarkedet — nemlig de kvinnene som er aktiv i gateprostitusjon. Mye tyder på at loven vil føre til at virksomheten går under jorden og blir enda mer en del av den skjulte prostitusjonen. Dette bekreftes i den omtalte rapporten. Kvinnene blir enda mer voldsutsatt fordi det nærvær av kontroll og gjensidig vern som er i miljøet, blir borte. En lokal rapport fra Bergen utført av Jannicke Kilian og Marte Ødegård Lund ved UiB i samarbeid med Utekontakten i Bergen kommune, «Walk on the wild side», viser et urovekkende stort omfang av vold og overgrep mot gateprostituerte i Bergen. En lov om kriminalisering vil forverre denne situasjonen..

For Kirkens Bymisjon er spørsmålet om kriminalisering et spørsmål om å sikre den svakeste parten i prostitusjonsmarkedet og om muligheten for helse- og sosialarbeidere til å arbeide for å gi kvinner et alternativ til prostitusjon. For å satse på et alternativ til prostitusjon, må kvinnene få hjelp til å gjenvinne det tapte. Ulla-Karin Hedin og Sven-Axel Månsson konkluderer i boken «Veien ut» at veien ut av prostitusjonen følger sporene inn. Det vil si at den miljøterapeutiske strategi bør være å hjelpe kvinnene til å gjenvinne, bit for bit, det de tapte på veien inn i prostitusjonen. «Helt ensam klarar man inte detta» mener forfatterne av boken, og beskriver hvordan et gjennomtenkt miljøterapeutiske program har hjulpet mange. Dette er veien å gå. Det handler om å hjelpe kvinnene til å gjenvinne selvrespekten og troen på egne ressurser, til å få relevant behandling, bolig, utdannelse, arbeid og nye nettverk. Det krever tillit, tid og penger.

Bymisjonen er åpen for å vurdere andre konklusjoner dersom ny kunnskap skulle tilsi det. Men foreløpig er vi overbevist om at ja til kriminalisering ikke er til gode for de mest sårbare i prostitusjonsmiljøet. Snarere tvert om.

Av Leif Jarle Theis, bymisjonsleder, Kirkens Bymisjon i Bergen