Av Ragnhild Hedemann, SV,leder for komité for kultur, idrett og oppvekst

Når all offentlig virksomhet skal effektiviseres og strømlinjeformes samtidig som personalutgiftene skal ned, blir det vanskelig å gi barna det de har krav på — den høyeste kvaliteten som er å oppdrive!

Barn i dagens Norge vokser opp i et samfunn som stiller store krav til det enkelte menneske både intellektuelt, følelsesmessig og ikke minst i samhandlingen med andre mennesker. De skal være godt utdannet, omstillingsvillige, kunne skifte arbeidsområde to-tre ganger i løpet av sitt voksne liv, ta vare på egen familie og barn i stadig mer stressede hverdager.

For å greie dette voksenlivet trengs det god ballast! Barnehagen er en av grunnpilarene vi må ha i samfunnet for at alle barn skal få best mulig ballast i livet! Og vi må ha gode barnehager hvor det enkelte barn blir sett, får oppfølging og kan utvikle seg på egne premisser i trygge omgivelser.

SV foreslår en offensiv utbyggingsplan for 1700 nye barnehageplasser i Bergen. Vi mener også at foreldrebetalingen må ned, slik at barnehage blir et reelt tilbud til alle barn. 1140 kr pr. måned er maksprisen SV vil ha. Gratis kjernetid i barnehagen, fire timer daglig, er SVs alternativ til kontantstøtten. Norge er rikt, pengene fins. Det er politisk vilje som mangler fra de andre partiene. Byrådet kunne tatt regjeringen på alvor, tatt dem på ordet og fått fart på barnehagebyggingen i Bergen.

Men hva skjer? I Bergen har vi en elendig barnehagedekning og de kommunale barnehagene utgjør bare 1/4 av tilbudet. 36 prosent er dekningen for de minste barna. 1-5-åringene må vente i årevis, de fleste venter forgjeves, noen får plass siste året før de skal begynne på skolen, noen det året de begynner. Da foreslår vel byrådet at kommunen skal bygge mange flere barnehager? Å nei, vi skal vente på at private eller foreldregrupper tar initiativ og bygger barnehager. For øvrig skal de kommunale barnehagene vi har stappes fulle.

Byrådet har lagt frem et forslag til tiltaksplan for å skaffe 1200 nye barnehageplasser. 650 nye barn skal inn i de barnehagene vi alt har. Behovsundersøkelsen fra 1999 sier at vi trenger 1700 plasser.

«Veien til full behovsdekning» kalles byrådets prosjekt. Hvilke behov er det som skal dekkes? I alle fall ikke barnas! Barn skal ikke lenger ha en oversiktlig barnegruppe de kan delta i. Nei, få effektiviteten og lønnsomheten opp, stapp barnehagene fullere! Riktignok skal det bygges på og bygges om, men hva hjelper det når barnegruppene blir altfor store? 14 småbarn sammen er for mye. Det vet alle som har hatt barn eller arbeidet med barn. Når hadde du bursdagsselskap for 14 barn i alderen 1-3 år? Aldri. Og en så travel hverdag er det ingen foreldre eller fagfolk som unner barn. Men 24 store barn må vel være bra? Mon det. Vi oppnår da at det enkelte barn forsvinner i mengden, de stille og sjenerte blir enda stillere. Hvert barn får for lite tid fra en kjent voksen, de voksne blir utslitt av ikke å kunne gjøre en så god jobb som de ønsker og som barna trenger. Sykefraværet i barnehagene er allerede på topp i dag - ser dere ikke hva som skjer, kjære byråd?

7. mai skal bystyret i Bergen behandle barnehagebehovsplanen for 2001–2003. Denne planen skal legge malen for barnehagepolitikken i Bergen for mange år fremover. SV vil ta ansvaret for at vi fortsatt har gode barnehager. Da må vi verne om kvaliteten i dagens barnehager og bygge mange nye barnehager. Flest barn står i kø i Laksevåg. i Arne, i Ytrebygda og i Fana. Vi kan ikke sitte på gjerdet og vente på at ressurssterke foreldre eller private barnehagefirma skal bygge de 20 nye barnehagene som trengs. 3 kommunale barnehager er foreslått i denne valgperioden. Det er en god start, men gir bare 160 nye plasser. I tillegg trenger Bergen en utbyggingsplan for barnehager og penger til å gjennomføre planen!

Ta ansvar for barnas oppvekst - sats på barnehagen. Vi har ikke råd til å la være! SV vil satse på barna - også med penger i investerings- og driftsbudsjett.