Den økningen vi nå opplever på strømprisen, og som nødvendigvis vil bli forsterket de neste årene, burde ikke komme som en overraskelse på noen og spesielt ikke på de fagmiljøene som utredet og fremmet forslag om innføring av fri konkurranse. All kraftproduksjon krever konsesjon. På grunn av misforståelser om naturlovene og populære, men urealistiske utspill fra enkelte politikere og miljøbevegelser, har de sentrale myndighetene og også bystyret i Bergen kommet i en nærmest umulig situasjon når det gjelder å ta effektive beslutninger som kunne ha avverget den kommende kraftkrisen og den sterke prisøkningen på strømmen. For mange husholdninger er alternativet nå en overgang til vedfyring med tilsvarende økt luftforurensning.I Bergen har vi siden 1996 hatt en unik mulighet til å ta i bruk naturgass som er den eneste energikilden som kunne gi husholdningene et miljøvennlig og kostnadseffektivt alternativ til elektrisiteten. Naturgass kan brukes til alle varmeformål inklusiv koking. Dette utgjør vanligvis over 70 prosent av energibruken i en bolig. For næringslivet kan naturgass, i tillegg til å brukes som varmekilde, også bli et råstoff til ulike formål.Bystyret har ved sin energimelding i praksis vedtatt at det ikke skal legges et gassnett i Bergen. I stedet har bystyret besluttet at det skal legges fjernvarmeledninger gjennom hele Bergensdalen fra sentrum til Sandli/Kokstad-området basert på varme fra bossforbrenningsanlegget i Rådalen. Kan det være at bystyret ved disse beslutningene har vært påvirket av det som mange hevder, og vi må gå ut fra også mener og tror, at utslipp av CO2 forurenser luften i Bergen, at vannbåren varme er en energikilde og at norske husholdninger har billigere energi enn andre europeiske land.Den betydning en tillegger CO2 når en drøfter luftforurensning i Bergen ble godt illustrert ved åpningen av bossforbrenningsanlegget i Rådalen. I en orientering til byens innbyggere ble det opplyst at ved fjernvarme fra Rådalen spares bergensluften for rundt 6000 tonn CO2 i året, underforstått at CO2 forurenser luften vi puster inn.På den andre siden ville en ikke skremme naboene med de store CO2-utslippene fra selve bossforbrenningsanlegget og kalte derfor CO2 for kulldioksid som er ”det samme som vi puster ut gjennom munnen” og derfor ufarlig. De landene i Europa som baserer seg på bruk av naturgass gjør dette for å bedre miljøet spesielt i byene, og for å gi forbrukerne billig energi til koking og alle varmeformål. Prisen på naturgass, kjøpt blant annet fra Norge, ligger i de fleste europeiske landene på fra 20 til 30 øre/kWh inklusiv MVA levert fram til den enkelte husholdning, og lavest i de landene som selv har naturgass, slik som Storbritannia og Nederland. I disse landene betales rundt en krone pr. kWh for strømmen. Dette betyr at en såkalt ”gjennomsnittlig husholdning” i Bergen ville hatt energikostnader som var 30-40 prosent lavere enn i dag (også før siste prisstigning på strømmen) under forutsetning av at vi hadde tilgang på naturgass og strøm til samme priser som i de andre europeiske landene.Da bystyret tok beslutningen om å legge ut fjernvarme i hele Bergensdalen, var det muligens ikke tilstrekkelig klargjort at bossforbrenningsanlegget i Rådalen maksimalt kan levere varmtvann tilsvarende 5 prosent av den stasjonere energibruken i Bergen. Selv om det skulle ha vært tilstrekkelig spillvarme til fjernvarmesystemet ville det aldri bli aktuelt å levere fjernvarme til den enkelte husholdning på grunn av de høge kostnadene med å legge isolerte tur— og returrør til den enkelte boligen, og at en er avhengig av at boligen har sentralvarmeanlegg.Hadde en i det minste lagt naturgassrør samtidig med fjernvarmerørene, kunne en om et par år ført naturgass fram til de enkelte boligene uten å grave på nytt gjennom hele Bergensdalen.Bruk av naturgass krever ikke, i motsetning til vanlig oppfatning i Norge, at et hus eller leilighet må har sentralvarmeanlegg. Det er heller ikke nødvendig at huset har skorstein. Vi er i Bergen kommet i den situasjonen at vi bruker store midler til å legge et omfattende fjernvarmenett som vi ikke kan utnytte effektivt, mens vi ikke vil bruke den energikilden som gir tilnærmet 100 prosent utnyttelse av energien, og kan erstatte elektrisitetsforbruk tilsvarende 3 altakraftverk bare i Bergen.I Bergen vil husholdningene derfor i tiden framover få urimelig høge energikostnader samtidig som luftforurensningen øker. Jeg tror de fleste av oss gjerne betalte en krone eller mer pr. kWh for strømmen dersom vi samtidig fikk tilgang på miljøvennlig norsk naturgass til samme pris som husholdningene i de fleste andre europeiske landene.