Den økningen vi nå opplever på strømprisen, og som nødvendigvis vil bli forsterket de neste årene, burde ikke komme som en overraskelse på noen og spesielt ikke på de fagmiljøene som utredet og fremmet forslag om innføring av fri konkurranse. All kraftproduksjon krever konsesjon. På grunn av misforståelser om naturlovene og populære men urealistiske utspill fra enkelte politikere og miljøbevegelsene, har de sentrale myndighetene og også bystyret i Bergen kommet i en nærmest umulig situasjon når det gjelder å ta effektive beslutninger som kunne ha avverget den kommende kraftkrisen og den sterke prisøkningen på strømmen. For husholdninger er alternativet nå en overgang til vedfyring med tilsvarende økning av luftforurensningen. Der en har basert seg utelukkende på elektrisk oppvarming og boligen ikke er utstyrt med pipe, vil en heller ikke ha denne muligheten.I Bergen har vi siden 1996 hatt en unik mulighet til å ta i bruk naturgass som er den eneste energikilden som kunne gi husholdningene et miljøvennlig og kostnadseffektivt alternativ til elektrisiteten. Naturgass kan brukes til alle varmeformål inklusiv koking. Dette utgjør vanligvis over 70 % av energibruken i en bolig. For næringslivet kan naturgass, i tillegg til å brukes som varmekilde, også bli et råstoff til ulike formål. Bystyret har ved sin energimelding i praksis besluttet at det ikke skal legges et gassnett i Bergen. I stedet har bystyret besluttet at det skal legges fjernvarme gjennom hele bergensdalen fra Rådalen til sentrum og fra Rådalen ut til Sandli/Kokstadområdet basert på varme fra bossforbrenningsanlegget. Kan det være at bystyret ved disse beslutningene har vært påvirket av det som mange hevder, og vi må gå ut fra også mener og tror, at utslipp av CO2 forurenser luften i Bergen, at vannbåren varme er en energikilde og at norske husholdninger har billigere energi enn andre europeiske land.Den betydning en tillegger CO2 når en drøfter luftforurensning i Bergen ble godt illustrert ved åpningen av bossforbrenningsanlegget i Rådalen. I en orientering til byens innbyggere ble det opplyst at ved fjernvarme fra Rådalen spares bergensluften for rundt 6.000 tonn CO2 i året, underforstått at CO2 forurenser luften vi puster inn.Men det er knapt noe sted i Bergen det utskilles så mye CO2 som i Rådalen og i vesentlig større mengder enn det en ýsparerý bergensluften for ved fjernvarme.For å berolige beboerne i nærområdet til Rådalen ble det så opplyst at utslippet fra bossforbrenningsanlegget i hovedsak ýer en blanding av kulldioksid og vanndamp. Kulldioksid er nøyaktig det samme som vi puster ut gjennom munnený. Kulldioksid er altså ufarlig og forurenser ikke bergensluften. Det er selvfølgelig korrekt, men hvorfor ikke kalle CO2 for CO2. Er det slik som dette eksemplet viser at det i enkelte tilfeller kan være formålstjenlig at beslutningstakere og andre assosierer CO2 med forurensning, mens en må bruke betegnelsen kulldioksid i stedet for CO2 når hensikten er å berolige?Bruk av naturgass krever ikke, i motsetning til vanlig oppfatning i Norge, at et hus eller leilighet må har sentralvarmeanlegg. Det er heller ikke nødvendig at huset har pipe for å bruke naturgass til oppvarmingsformål eller koking. De landene i Europa som baserer seg på bruk av naturgass gjør dette for å bedre miljøet spesielt i byene, og for å gi forbrukerne billig energi til koking og alle varmeformål. Prisen på naturgass, kjøpt blant annet fra Norge, ligger i de fleste europeiske landene på fra 20 til 30 øre/kWh inklusiv MVA levert fram til den enkelte husholdning, og lavest i de landene som selv har naturgass slik som Storbritannia og Nederland. I disse landene betales rundt en krone pr kWh for strømmen. Dette betyr at en såkalt ýgjennomsnittlig husholdningý i Bergen ville hatt energikostnader som var 30-40 % lavere enn i dag (også før siste prisstigning på strømmen) under forutsetning av at vi hadde tilgang på naturgass og strøm til samme priser som i de andre europeiske landene.Da bystyret tok beslutningen om å legge ut fjernvarme i hele bergensdalen, var det muligens ikke tilstrekkelig klargjort at bossforbrenningsanlegget i Rådalen maksimalt kan levere varmtvann tilsvarende 5 % av den stasjonere energibruken i Bergen. Selv om det skulle ha vært tilstrekkelig spillvarme til fjernvarmesystemet ville det aldri bli aktuelt å levere fjernvarme til den enkelte husholdning på grunn av de høge kostnadene med å legge isolerte tur— og returrør til den enkelte boligen, og at en i motsetning til ved bruk av naturgass er avhengig av at boligen har sentralvarmeanlegg. Hadde en lagt naturgassrør samtidig med fjernvarmerørene, kunne en om et par år ta beslutning om å føre naturgass fram til den enkelte boligen uten å grave på nytt gjennom hele bergensdalen. Dette ville kun medført marginale ekstrakostnader. Nå er det liten tvil om at vi vil få en videre økning i elektrisitetsprisen uten at vi på samme måte som i utlandet har tilgang på alternative miljøvennlige, brukervennlige og kostnadseffektive energikilder.Vi er i Bergen kommet i den situasjonen at vi bruker store midler til å legge et omfattende fjernvarmenett som vi ikke kan utnytte effektivt, mens vi ikke vil bruke den energikilden som gir tilnærmet 100% utnyttelse av energien, og kan erstatte elektrisitetsforbruk tilsvarende 3 altakraftverk bare i Bergen. Dette ville også gi et vesentlig tilskudd til landets kraftbalanse. I Bergen vil husholdningene derfor i tiden framover få høyere energikostnader samtidig som luftforurensningen øker. Jeg tror de fleste av oss gjerne betalte en krone eller mer pr kWh for strømmen dersom vi samtidig fikk tilgang på miljøvennlig norsk naturgass til samme pris som husholdningene i de fleste andre europeiske landene.Av Tor Arne Lunde Sivilingeniør