SIGBJØRN LINGA sigbjorn.linga@bt.noØystese

Leder i Kyrhagen Grendalag, Anita Rogde Gjerde, har selv opplevd det som kan være konsekvenser av de gamle kraftlinjene på 66 kilovolt like ved huset hennes.

— Vi flyttet inn her for 11 år siden. Før det hadde jeg aldri hatt allergiplager, men siden har både jeg og minstejenten vært plaget med flere allergityper. I nabohuset har de problemer med astma, sier hun.

Frykter kreftfare Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) fikk i desember i fjor konsesjon av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge den 16 kilometer lange kraftledningen fra Øystese til Ålvik. Bakgrunnen er at Nye Bjølvo kraftverk i Ålvik trenger større nettkapasitet.

Den første delen av ledningen vil gå i luftspenn gjennom boligfeltet Kyrhagen i Øystese. Lokale krefter kom under høringsprosessen med krav om at linjen måtte legges som jordkabel gjennom Øystese på grunn av mistanken om en sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og blodkreft.

Redde og usikre Leder i Øystese Arbeidarlag, Helge E. Olsen, mener "føre var-prinsippet" bør råde i saken.

— Vi er klar over at det ikke er vitenskapelig bevist, men mange undersøkelser de siste årene etterlater liten tvil om at strålingen fra linjene kan gi blodkreft. Vi vet for lite om hvilke typer helseskader folk kan få, sier Olsen.

Anita Rogde Gjerde sier beboerne ikke skjønner seg på BKK.

— Vi er frustrerte og usikre, og tanken på helsefaren henger over oss hele tiden. Prisen for å få linjene i kabel er så liten at det ikke er tvil om at det bør gjøres, sier hun.

Ikke grunnlag for jordkabel Å legge linjen i jordkabel vil gi BKK en merkostnad på 3,4 millioner kroner. NVE mener frykten for helsefare ikke gir grunnlag for å pålegge BKK dette. Direktoratet viser til NOU 1995:20, hvor konklusjonen er at kraftlinjer ikke bør legges i nærheten av bolighus om det kan unngås uten større kostnader eller ulemper. Olsen er uenig i at en merkostnad på 3,4 millioner kroner gir grunn til å vike fra dette.

— BKK har sagt at en jordkabel vil vare i rundt 40 år. Rundt 20 hus ligger i nærheten av traseen. Jeg har regnet ut at det vil koste BKK rundt 4400 kroner per husstand i året å legge linjen i jordkabel. Det er ikke mye sammenlignet med kostnadene for samfunnet hvis linjene er skadelige, sier Olsen, som også peker på verditap på boliger som en følge av kraftlinjen.

Misfornøyd kommune Konsesjonen er anket av Kvam herad, og er nå til behandling i Olje- og energidepartementet. Kommunen er svært misfornøyd med NVEs vedtak, og skriver i sin klage at direktoratet nesten ikke har tatt hensyn til de lokale innspillene i behandlingen. Den viser også til kommuneplanen for 1999-2003, der det er fastslått at høyspentlinjer skal legges utenom boliger, skoler og barnehager.

Videre mener kommunen at de økonomiske argumentene til fordel for BKK er for mye vektlagt.