Av Ingmar Ljones,ordfører og KrFs stortingskandidat fra Bergen

Sortevik apellerer igjen til folks misnøye og presenterer Frp sine skråsikre løsninger framfor høstens valg.

At KrF skulle svikte barn og eldre fordi vi er uenig med Frp faller på sin egen urimelighet. Når Sortevik i tillegg reiser spørsmål om KrFs holdninger og verdier(!), tror jeg de fleste er klar over at han på ingen måte har dekning for sine meningsløse påstander.

I saken om ny kjøkkenstruktur i kommunen velger Sortevik ikke å omtale hele strukturen i saken, bl.a. bystyrets vedtak pkt. 1c som sier: «Brukere av hjemmetjenester som ønsker det, gies anledning til å velge mat fremstilt etter konvensjonelle produksjonsmetoder (kok-server).

Eventuelle kostnadsforskjeller knyttet til dette kan avspeiles i brukerbetaling.» Gjennom å ta i bruk moderne teknologi til matlaging, som mange kommuner har innført og som de eldre er meget tilfreds med, kan vi bruke flere ressurser på direkte pleie— og omsorgstjenester til de eldre. For KrF har denne forutsetningen og vissheten om at maten kvalitetsmessig, ernæringsmessig og hygienisk holder høy standard, vært grunnleggende for vårt standpunkt.

Sortevik angriper også KrFs standpunkt til barnehagebehovsplanen. Jeg håper at Sortevik ikke bevisst gir feilinformasjon, men at han ikke har satt seg inn vårt standpunkt i saken. KrFs forslag legger nemlig et godt grunnlag for å ivareta de forhold KrF har vært opptatt av når det gjelder de private barnehagene og bedriftsbarnehagene.

De private barnehagene er svært viktige aktører for å oppnå full barnehagedekning både lokalt og på landsbasis. I tillegg gir de alternative tilbud til de kommunale barnehagene. KrF vil derfor fortsatt arbeide for samordning av kostnadene knyttet til kommunale barnehager og driftstilskuddet til private barnehager. Dette vil for øvrig fremkomme når saken skal behandles i bystyret 7.mai.

Det er vanskelig å forstå hva Sortevik egentlig vil oppnå. Han synes å ville gjøre seg til talsmann for «vanlige folk» og ivareta deres rettssikkerhet. Når saker blir lagt fram til behandling, ønsker han stadig nye utredninger og tilleggsnotat. Samtidig vil han redusere tallet på ansatte i Bergen kommune, og Frp har flere ganger foreslått å legge ned hele avdelinger i kommunen. ( Hvem skal da lage notater og utredninger, og svare på alle Sorteviks spørsmål?)

Sortevik og hans partifeller har et meget stort forbruk av saksbehandlingskapasitet i kommunen, og skal stadig ha fyldigere saksutredninger, tilleggsnotater og svar på spørsmål før det gjøres vedtak i ulike saker.

Sorteviks interesse for forsvarlig saksbehandling gjelder imidlertid bare når det synes å passe inn i Frp sitt spill. I den meget tragiske saken knyttet til en beboer på Morgensol barnehjem (der alle etter bl.a. omtale i pressen må få medfølelse med skadelidte), ønsket ikke Sortevik noen saksutredning i det hele. Denne saken ønsket Sortevik å behandle i bystyret uten at saken var oppført på sakslisten, og uten at bystyrets medlemmer hadde fått sakspapir knyttet til denne kompliserte saken.

Hvilke kriterier er det Sortevik legger til grunn for en slik behandling? Vi kan faktisk ikke ta Sortevik sine utspill og forslag alvorlig når han selv er mer opptatt av populistiske utspill enn seriøs og verdig saksbehandling hvor et minimum av rettssikkerhet og saksbehandlingsregler blir ivaretatt.

KrF vil selvsagt ha en grundig og seriøs behandling av saken og vi regner det som sikkert at byrådet gir denne saken en korrekt behandling både i form og innhold.

Etter Sorteviks urimelige påstander og utspill tillater jeg meg å nevne at KrF er et ansvarlig parti som tar på seg styringsoppgaver både lokalt, regionalt og sentralt. Dette gjør vi fordi vi mener vår politikk tilfører samfunnet viktige verdier. Det følger ansvar med å være i posisjon. «Kjappe løsninger» og populisme er ikke vårt varemerke, men derimot systematisk arbeid basert på respekt for menneskeverdet, enkeltmennesket, familien og fellesskapets interesser.