SV mener vi må få kraftsektoren under kontroll igjen. Det er viktig å få fram de begrensninger som ESA/EØS legger på oss.

Et av de sentrale hensynene som i dag er totalt fraværende er miljøhensynene. SV mener at det må være en av de grunnforutsetninger som må ligge til grunn for videre utvikling av denne sektoren. En ny energilov må også omhandle forholdet til nye fornybare energikilder, vannbåren varme med videre. I gjennomgangen SV foreslår er det svært viktig at vi får fram de samfunnsøkonomiske perspektivene både for forbrukere og miljø.

Vinterens strømkrise viser klart at Norge altfor ensidig har gjort seg avhengig av elektrisitet. Husholdningene har nesten bokstavelig talt vært låst i en strømfelle.

SV mener vi få til en ordning som sikrer husstandene et basisforbruk av energi. Det bør også utredes modeller som ikke straffer husholdninger med lavt forbruk, derfor bør nettleiestrukturen gjennomgås. En modell som sikrer at vi får en sosial utjevning og differensiering i forbruksnivå og forbrukstype må utredes. SV mener også at vi må skille mellom vanlige husstander og fritidsboliger.

I vinter har vi også sett at tørrårssikring har vært totalt fraværende hos kraftleverandørene. Vi må få en revisjon av manøvreringsreglene slik at vi får en reell tørrårssikring. Det kan synes som om kraftleverandørene har foretatt en kynisk nedtapping av magasinene for å maksimere profitt.

På bakgrunn av dette har SV fremmet dette forslaget for å sikre større forutsigbarhet for husholdningene, en bærekraftig og forsvarlig energiplanlegging. Det må også legges til rette for alternative oppvarmingskilder, forsyningssikkerheten må bedres. Videre er det nødvendig å få kontroll over strukturendringene slik at vi kan hindre en ytterligere privatisering, sentralisering og internasjonalisering av kraftmarkedet.

DAG WESTHRIN,

HORDALAND SV