DEBATT

Fylkestingsrepresentant Arne Jakobsen (Ap), Bergen

Partiets standpunkt ble utmeislet på slutten av åttitallet. Da var det helt andre trafikkforhold i byens sentrum — tilknytningen til tunnelen var tenkt i et stort miljøbelastet kryss i Fløen-området.

Tiden har arbeidet for nye alternativer for en veitunnel mellom bydelen mot øst og Bergen sentrum. For fremføring av østre innfartsåre har det derimot vært stillstand. Derfor er Arbeiderpartiet, etter undertegnedes mening, kommet på etterskudd når det gjelder å finne frem til fullgode alternativer til en biltunnel og innkorting av stamveien (hovedveien) fra øst.

Stamveien fra øst kommer inn til Indre Arna via Arnanipatunnelen. Mellom Indre Arna og de sentrale deler av Bergen er det i dag to hovedruter; Europavei 16 via Ytre Arna, Blindheimsdalen og Åsane eller riksvei 580 via Hardangervegen og Nesttun. Ved bygging av en veitunnel, vil avstanden med bil mellom Indre Arna og Bergen sentrum bli redusert med ca. 15 km og gevinsten i reisetid vil bli om lag 15 min. Hva kan så denne tidsgevinsten gi av positive konsekvenser for kjørende trafikk?

Landsdeler, regioner og kommuner i øst vil komme nærmere fylkes- og landsdelssenteret i Bergen sentrum.

Kommunene vest for Bergen (og der kommer den største veksten) med tungnæringsvirksomhet, vil bli knyttet nærere til stamveien østover.

Bydelen Arna vil få økt tilgjengelighet.

Men før en tar et endelig standpunkt om en veitunnel mellom Indre Arna og Bergen sentrum skal realiseres, og hvilket alternativ som vil bli valgt, må følgende forhold bli tillagt vekt:

n Trafikkbelastning, spesielt på Nygårdstangen

n Visjoner for arealdisponeringen på Nygårdstangen

n Trafikksikkerhet og brannsikkerhet i tunnelsystemet

n Luftforurensning - sentrumsområdet og langs eksisterende veier

n Kollektivtrafikk - kollektivandeler, volum og konkurranseforholdet mellom tog og buss.

n Trafikale og økonomiske vurderinger i forhold til realisering av alternative infrastrukturtiltak mellom Indre Arna og Bergen sentrum:

Arnatunnelen

Ringvei øst

Dobbeltsporet jernbane mellom

Arna og Bergen sentrum

Vurderinger i forhold til andre mulige infrastrukturtiltak

I sentrumsområdet i Bergen:

Søndre innfartsåre mellom Fjøsanger og Danmarksplass

Skansetunnelen - alternativ tilknytning

til Fløyfjellstunnelen

Parkeringsanlegg med tilknytning til

Fløyfjellstunnelen

Fleksibilitet - muligheter for etappevis utbygging.

Dette er noen av de tema som må legges til grunn for en konsekvensutredning (KU) og som også er tatt med i den melding som nå er til behandling i kommunale og fylkeskommunale organer.

Og dette er òg helt i tråd med de momenter som ble vektlagt i Bergen kommunes (KMBY) og Hordaland fylkestings vedtak om at planarbeidet for veitunnel skulle igangsettes straks ved at formell plansak og KU utarbeides parallelt. Disse vedtakene ble gjort i november og desember 2000.

Et slikt standpunkt var etter min mening et klokt standpunkt. Det sa ikke ja til en veitunnel nå, men det åpnet for å få prosjektet konsekvensutredet - ikke minst for å vurdere miljøkonsekvensene og forholdet for den skinnegående kollektivtrafikken mellom Indre Arna og Bergen sentrum.

I slutten av forrige uke, da Arbeiderpartiet i Bergen behandlet programmet for kommende kommunevalgperiode, sa et flertall i partiets representantskap nei til at veitunnelprosjekt mellom Indre Arna og Bergen sentrum skulle konsekvensutredes. En jernbaneløsning skulle prioriteres. Men da må en også jobbe aktivt for en slik løsning - den kommer ikke av seg selv. Den ligger òg langt fremme.

Den nåværende regjering er ikke akkurat blitt kjent for å ha en høy satsingsprofil på jernbaneløsninger - heller tvert om. Fra mitt ståsted kan jeg derfor ikke se at mulighetene for et dobbeltspor i Ulriken vil bli realisert på denne siden av 2010. Det er selvsagt å beklage, men skal en nå frem med en forsering av en jernbaneløsning, må en legge seg mer i selen for å få større trykk på saken. Derfor er det viktig at en ikke slipper saken når bystyret har talt - det er jo da jobben begynner for å påvirke at sentrale styringsorganer kommer frem til samme, eller tilnærmet standpunkt, som bystyret i Bergen.

I det arbeidet kan både regionale myndigheter og kommunene langs Vossebanen medvirke.

Til slutt: Jeg beklager det standpunkt mitt parti i Bergen har tatt i kommunevalgprogrammet om å få konsekvensutredet en veitunnel mellom Indre Arna og Bergen sentrum. Partiet har derfor satt seg selv utenfor å komme med forslag til program for de temaene som skal konsekvensutredes i den veitunnel mellom Indre Arna og Bergen sentrum som nok andre sørger for kommer omkring 2008/2009. Så vidt jeg vet er dette første gang at Arbeiderpartiet i nyere tid ikke vil være med å sette seg i førersetet for å utmeisle betingelsene for realisering av et betydelig miljø- og veiprosjekt i byen.