Siden september har gjennomsnittlig variabel kraftpris til forbrukerne økt med over 60 prosent. Spotprisen på Nord Pool har steget hver uke siden juli og er nå over 110 prosent høyere enn i september. Det har vært påstått at prisøkningene den senere tid skyldes at kraftprodusentene har tømt unna vann med vilje, for å drive kraftprisen høyest mulig opp om vinteren. Konkurransetilsynet er også blitt anklaget for å sove i timen og ikke ha gjort nok for å hindre denne prisøkningen. I et intervju med NRK Hordaland 2. desember uttaler adm. direktør i Bergen Energi, Bill Schjelderup, blant annet at Konkurransetilsynet aldri har vært på banen i det norske kraftmarkedet. Dette er en kritikk som vi stiller oss uforstående til. Tvert om er tilsynet mer på banen enn noen gang før og har iverksatt flere tiltak for å effektivisere konkurransen.

Konkurransemyndighetenes oppgave er ikke å regulere kraftprisene, men å sørge for effektiv konkurranse slik at ingen aktører kan utøve markedsmakt. En produsent har markedsmakt hvis den kan ta høyere priser enn hva som ville ha vært med en fungerende konkurranse. Konkurransen fungerer hvis én produsents forsøk på å tømme vannmagasinet blir motvirket av at andre produsenter sparer på vann, for å produsere på et senere tidspunkt når prisen er høyere. Da vil det være en tendens til at prisene blir utjevnet mellom ulike tidsperioder. Jo større kontroll en produsent har over kraftmarkedet, desto større mulighet vil denne ha til å utøve markedsmakt. Den viktigste oppgaven for konkurransemyndighetene er derfor å sørge for at det opprettholdes en situasjon med flere konkurrerende kraftprodusenter.

Statkraft med alliansepartnere har etter Konkurransetilsynets mening nådd en grense for hvor store de kan bli i Norge. Tilsynet har derfor i år stoppet Statkrafts oppkjøp av Agder Energi og Trondheim Energiverk. Begrunnelsen for tilsynets inngrep var at Statkraft ville få for stor markedsmakt, blant annet i form av økt evne til å ta høye priser i perioder med begrensete importmuligheter. Arbeids— og administrasjonsdepartementet har som ankeinstans støttet tilsynets analyse fullt ut, men har funnet å kunne akseptere oppkjøpet av Agder Energi på strenge vilkår. Statkraft ble blant annet pålagt å selge seg ut av E-CO Vannkraft og Hedmark Energi. Saken om oppkjøpet av Trondheim Energiverk er ennå ikke avgjort av departementet. For å kunne følge den videre strukturutvikling i markedet, har Konkurransetilsynet varslet medlemmene i Statkraftalliansen med samtlige datterselskaper om at de må melde alle fremtidige oppkjøp av kraftstasjoner til tilsynet.

Konkurransen vil heller ikke fungere tilfredsstillende hvis ikke kraftkundene er påpasselige med å bytte til leverandører som har lavere priser. Derfor har vi siden 1998 offentliggjort en kraftprisbase på vår hjemmeside på internett, slik at det skal være lettere for kraftkundene å orientere seg i markedet. Strømprisene på vår oversikt gjelder leverandørenes standardkontrakter for kraftlevering, som er utarbeidet av Forbrukerombudet og Energibedriftenes landsforening (EBL). Denne prisen er også kjent som standard variabel kraftpris. Det viser seg at husholdningskundene blir stadig mindre lojale. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skiftet 48.574 husholdningskunder leverandør i tredje kvartal i år.

I sin kritikk av Konkurransetilsynet uttaler Bill Schjelderup til NRK Hordaland at myndighetene stort sett kommer på etterskudd, og at det er viktig at de er i forkant med føringer om hvordan aktørene skal opptre. Dette viser at Schjelderup ikke har forstått hvordan et fritt konkurransemarked funger eller hva som er konkurransemyndighetenes oppgaver. Konkurransemyndighetene skal legge til rette for at konkurransen skal fungere mest mulig effektivt, slik tilsynet har gjort i kraftmarkedet. Det er ikke myndighetenes oppgave å overprøve tilpasningene til aktørene. Mener for eksempel Schjelderup at Konkurransetilsynet skulle ha grepet inn og nektet produsentene å eksportere kraft på sensommeren i år? I så fall er dette en oppgave for en reguleringsmyndighet, ikke for en konkurransemyndighet, og i så fall vil ikke lenger elektrisk kraft være en fri handelsvare. Å erstatte frie markeder med reguleringer innebærer fare for reguleringssvikt. Vi viser i den forbindelse til at eksport reduserer faren for at magasinene skal renne over i tilfelle en nedbørrik høst.

Selv om Konkurransetilsynet ikke er eller bør være en prisreguleringsmyndighet, er det likevel viktig at prisutviklingen i kraftmarkedet overvåkes. Høye priser kan være en indikasjon på at det utøves markedsmakt og at det bør iverksettes konkurransefremmende tiltak. For å sikre et effektivt tilsyn med kraftmarkedet er det nå blitt etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE. Effektive overvåkingssystemer er også et tema for en arbeidsgruppe som de nordiske konkurransemyndigheter har etablert på initiativ fra Konkurransetilsynet.

Verken Konkurransetilsynet eller andre myndigheter har dokumentasjon på at de høye prisene i kraftmarkedet i dag skyldes mangelfull konkurranse. Vi har på den annen side heller ikke dokumentasjon på at konkurransen er velfungerende. Tilsynet har nå satt en grense for hvor stor Statkraftalliansen kan bli i Norge og igangsatt arbeid med å etablere effektive systemer for overvåking av markedet. I tiden fremover vil tilsynet fortsatt føre en aktiv konkurransepolitikk i kraftmarkedet, slik at det skal fungere mest mulig effektivt, til beste for landets kraftkjøpere.

Av avdelingsdirektør Lasse Ekeberg, Konkurransetilsynet