Av finansminister Per-Kristian Foss og kommunalminister Erna Solberg (H)

Ved å gi private og kommunale tjenesteprodusenter samme muligheter, bidrar vi til en mer effektiv bruk av skattebetalernes penger, og bedre offentlige tjenester.

En betydelig bremse for konkurranseutsetting i offentlig sektor har vært momssystemet. Offentlig sektor er i hovedsak ikke avgiftspliktig. Dette innebærer at den må betale merverdiavgift på kjøp av tjenester. Hvis tjenesten produseres med egne ansatte skal det ikke betales merverdiavgift. Dette systemet har gjort at det ikke har lønnet seg å kjøpe private tjenester eller produsere dem i interkommunalt samarbeid selv om disse skulle være både billigere og bedre. Konkret betyr det at et privat vaktmesterselskap må være 24 prosent billigere enn det offentlige før det i det hele tatt blir reell konkurranse. Da brukes ikke pengene best mulig.

Men selv om problemet er lett å forstå, er det ikke ukomplisert å løse. Derfor satte regjeringen for ett år siden ned et utvalg under ledelse av professor Jørn Rattsø. Det er dette utvalgets utredning som nå sendes på høring.

Løsningen utvalget foreslår er en omlegging til generell kompensasjon for kommunenes kjøp av varer og tjenester. Dette er en løsning som har fungert godt i Sverige gjennom mange år. Reformen vil innebære en forenkling for kommunene og de vil også motta kompensasjonsbeløpet mye raskere enn etter dagens ordning. Forslaget vil sikre like konkurransevilkår for private tjenesteytere og dermed bidra til bedre og billigere tjenester fra kommunene.

En generell kompensasjonsordning vil innebære at kommunene får kompensasjon for merverdiavgiften på alle innkjøp av både varer og tjenester. Siden kommunene får kompensert all merverdiavgift, vil avgiften dermed virke nøytralt uansett om kommunen produserer tjenester med egne ansatte eller kjøper dem fra andre. Ordningen vil etableres utenfor merverdiavgiftssystemet ved at kommunene betaler avgift, men får refundert avgiften fra staten. Kompensasjonen baseres på innsending av oppgaver over betalt innrapportering av merverdiavgift hver annen måned med påfølgende utbetaling.

Utvalgets anbefalte løsning skal sikre at kommunene velger mest mulig kvalitet og lavest mulig kostnad i sitt tjenestetilbud, uavhengig av merverdiavgiftssystemet. Reformen skal gi grunnlag for bedre og billigere tjenester fra kommunene for kommunens innbyggere. Reformen åpner også for økt samarbeid mellom kommuner. En generell kompensasjonsordning vil dessuten være betydelig enklere enn dagens kompensasjonsordning for kommunene og vil gjøre at merverdiavgiften ikke lenger gir ulike konkurransevilkår i forhold til private.

Etter at vi har fått innspill på forslaget fra kommuner, aktuelle næringer og partene i arbeidslivet legger regjeringen opp til en rask oppfølging slik at vi kan presentere forslaget allerede i budsjettforslaget til høsten. Dermed kan kommunene neste år invitere til reell konkurranse om å gi innbyggerne de beste tjenester.

Enkelte vil nok hevde at dette er «snik-privatisering» fra regjeringens side. Det er feil. Dette er en systemomlegging, som vil gjøre det enklere å konkurranseutsette. Men om den enkelte kommune vil gjøre det, skal fortsatt lokalpolitikerne bestemme. Vi gir kommunene ulike virkemidler for å kunne drive mer effektivt til innbyggernes beste. Men det vil være opp til lokalpolitikerne om man vil bruke disse virkemidlene. Vi håper selvsagt at det med denne endringen blir lettere å sammenligne ulike tilbud, slik at våre skattepenger brukes på en god og riktig måte.