Det er til og med lønnsomt: Norges Bank er eneeier av Den Kongelige Mynt på Kongsberg, som i fjor gikk med 2 millioner kroner i overskudd. Nå ønsker sentralbanken allerede i år å selge seg ut av myntproduksjonen, mens Norges Banks seddelpresse i Oslo skal legges ned, mest sannsynlig i 2007. I stedet skal preging av mynt og trykking av sedler settes ut på anbud. Mest sannsynlig fører det til utflagging. Det dreier seg konkret om 35 arbeidsplasser på Kongsberg og 45 i Oslo.

Jeg mener at pengeproduksjon bør forbli ett av Norges Banks kjerneområder. Dette vil sikre arbeidsplassene innenfor myntpreging og seddeltrykking, og samtidig medføre at overskuddet fra denne virksomheten fortsatt tilfaller fellesskapet. Det er ikke klok nærings— og sysselsettingspolitikk aktivt å skrote den kompetansen som sentralbanken over tid har bygd opp på dette feltet. I en situasjon med raskt voksende arbeidsledighet er det et svært negativt signal om lønnsomme statlige arbeidsplasser blir flagget ut.

Økende konkurranseutsetting av offentlige oppgaver kan åpenbart være meningsfullt i tilfeller der dette bidrar til mer effektiv bruk av offentlige midler. Det betyr ikke at enkle nyttekostnadskalkyler kan og bør anvendes generelt og uavhengig av andre hensyn som vanskelig lar seg tallfeste. «Outsourcing» av den norske pengeproduksjonen er opplagt et slikt tilfelle. Kostnadsreduksjonene ved å la lavlønnsland overta, må veies opp mot den symbolske verdien av egen og tradisjonsrik utsteding av mynter og sedler samt verdien av norske arbeidsplasser og kompetanse.

Det er nå opp til finansminister Foss å godkjenne eller avvise Norges Banks planer om at private aktører skal overta en av sentralbankens historiske gjerninger. Senterpartiet håper statsråden benytter denne anledning til å vise at norske arbeidsplasser og norskprodusert seddel og mynt har en ekstra verdi.

Morten Lund, stortingsrepresentant Senterpartiet