Virksomheten utføres i dag med syv biler på døgnbasis samt to biler som er i tjeneste på dag/tidlig kveld. Årlig volum på tjenesten er om lag 30.000 oppdrag, fordelt på om lag halvparten syketransporter og halvparten øyeblikkelig hjelp. Vi har opplevd at oppdragsmengden har økt jevnt fra begynnelsen på 80-tallet fram til år 2000, hvor det var en viss nedgang i antall oppdrag. Hver bil er bemannet med minimum to personer. Ved særlig akutte tilstander økes bemanning til tre. Av disse har minst en spesialkompetanse (Trinn 2 personell) for å utføre delegert legearbeid.

Våre mannskaper bemanner ambulansene som en del av sin faste skiftordning. De er underlagt tilsyn og kontroll fra medisinsk faglig ansvarlig overlege ved Anestesi og intensivavdelingen ved Haukeland sykehus. Når mannskapene er i tjeneste på ambulanse, er de å betrakte som helsepersonell etter lov om helsepersonell. Denne trådte i kraft pr. 01.01.01 og definerer Ambulansearbeider som helsepersonell. Vår utdanning er i tråd med de krav som fremgår av gjeldende avtale. Samtlige er utdannet etter den mal som har vært retningsgivende fram til nå; NOU 1976:2. I tillegg har 46 mannskaper avlagt fagprøve som ambulansearbeider etter å ha gjennomgått nødvendig teoretisk og praktisk undervisning. Ytterligere 19 har gjennomført teoretisk prøve og står i kø for å avlegge praktisk prøve. Køen skyldes kapasitetsmangel hos fylkets fagprøvenemnd, og ikke interne forhold ved brannvesenet. Som tidligere nevnt har brannvesenet òg såkalt Trinn 2 personell. Av disse er det pr. dato 28 praktiserende, og vi samarbeider med sykehuset for å øke tallet til om lag 40. Alt Trinn 2 personell er til årlig teoretisk og praktisk test ved sykehuset for å kvalitetssikre arbeidet. I tillegg til Trinn 2 personellet er 60 mannskaper utdannet og godkjent for bruk av hjertestarter. Dette sikrer operativ hjertestarter i alle våre ambulanser.

Vår høye utrykningsberedskap for akutt sykdom og skade sikrer at vi i alle år har kunnet sende ambulanse uten annen ventetid enn nødvendig kjøretid til skadested. Dette har vi sett på som en selvfølge, men vet at det ikke alltid er tilfelle i andre større ambulansetjenester. I tillegg sender vi årlig 150 til 200 utrykninger med brannbil ved tilfeller der lokal ambulanse er opptatt og hvor livreddende innsats må iverksettes før annen ambulanse kommer. Brannbilen er da bemannet med godkjent ambulansepersonell, oftest med trinn 2 kompetanse. Alle våre mannskapsbiler (brannbiler) er utstyrt med koffert for livreddende førstehjelp, oksygen og vanligvis hjertestarter. Slik utrykning kommer ikke i stedet for ambulanseutrykning, men i tillegg til denne.

Målet er at pasienten skal ytes hurtigst mulig bistand når sekundene teller. Typiske tilfeller for slik dobbeltutrykning er hjertestans, ulykker med livstruende skader, diabetespasienter med for lavt blodsukker og overdoser blant narkomane. Hva siste gruppen angår har vi, i likhet med samfunnet ellers, sett en urovekkende utvikling i antall overdoser. I fjor rykket vi ut om lag 450 ganger til overdosepasienter med kjent pustestans. I en slik tilstand vil det stå om minutter før også hjertet stanser, og døden vil inntre kort tid etter dersom ikke adekvat behandling umiddelbart iverksettes. Dessverre stod ikke livet til å redde for 31 av overdosepasientene, men det er uten tvil våre mannskapers fortjeneste at tallet ikke er langt høyere.

Regional helseplan forutsetter også en styrking av ambulansetjenesten. Sentralt element i disse føringer er økt krav til kompetanse. Dette er krav vi ønsker velkommen, og som vi har gjort tiltak for å møte. Videre vil kravene til dokumentasjon, både kvalitativt og kvantitativt gjøres enda mer gjeldende enn i dag. Tjenesten vil ventelig måtte dokumentere sine kvalitetssystemer, samt at det enkelte oppdrag skal kunne dokumenteres fra start til slutt. Mye av dette er allerede på plass, og vi er i konstruktiv dialog med sykehuset for å kunne gjøre dette enda bedre. Brannvesenet i Bergen ser fram til å møte nye krav og til å ta nye utfordringer. Tjenesten har vokst fra en enkel transporttjeneste til en moderne rednings— og akuttberedskapstjeneste som skal tjene byens og omlandets beste. Vår organisatoriske løsning hvor beredskap for brann, ulykke og prehospital akuttmedisin forenes gjennom kostnadseffektive løsninger vil måtte testes ut på nytt og på nytt. Vårt kontinuerlige mål er best mulig beredskap for og –behandling av akutt syke og skadde, samt ivaretagelse av den svært viktige transportfunksjonen av andre syke som er i helsevesenets omsorg. Sistnevnte funksjon er et svært viktig element i helsevesenets logistikk, pasienter må fraktes til sine bestemmelsessteder, til mest mulig rett tid, og med optimal bruk av ressurser. Fleksibilitet i beredskap er et annet nøkkelord. Vår tjeneste kan, i motsetning til andre typer virksomhet, ikke utsette oppdrag til dagen etter. Elastisiteten i beredskapsopplegget blir satt på prøve når vi enkelte døgn nærmer oss 150 oppdrag. Men vi kan konstatere at ingen pasienter ligger igjen etter oss. En klar utfordring for den nye ambulanseplanen blir derfor å opprettholde en god ambulanseberedskap med kort responstid.

Beredskap for store ulykker bør også ligge sentralt i det endelige planutkast.

Knut C. Milde, fagansvarlig ambulansetjenesten Bergen brannvesen