Men byrådet engasjerer seg for å undersøke og påvirke mulighetene for at private interesser kan klare å realisere et slikt stort og positivt prosjekt. Kort oppsummert er det dette saken om en ny byarena i Bergen dreier seg om.

Debatten om en eventuell ny byarena og fotballstadion i Bergen opptar mange, og det er bra! Et kjennetegn ved Bergen er at bergenserne er opptatt av og bryr seg om byen sin. Selv har jeg fått mange reaksjoner på mitt engasjement for en ny byarena. Mange er positive, mens andre er kommet med kritikk og sier de ikke kan skjønne at dette er en prioritert oppgave for kommunen.

Som sosialdemokrat og arbeiderpartipolitiker er min viktigste oppgave å arbeide for en rettferdig fordeling og et samfunn som kan gi alle mennesker mulighet til å realisere Det gode liv. Derfor bruker både byrådet og jeg mesteparten av tiden nettopp til den vanskelige oppgaven det er å fordele våre knappe kommunale ressurser på en best mulig måte. Vi prioriterer selvsagt arbeidet med å forbedre kommunens primæroppgaver innenfor områder som barns oppvekstvilkår, rusmiddelomsorg, sosial— og helsetilbud til eldre og utbygging av barnehager, skoler og sykehjem.

Men politikernes ansvar og engasjement må ikke stoppe der! Vi har også en oppgave med å bidra til å skape verdier og å legge forholdene til rette for verdiskapning i næringslivet. For skal vi ha noe å fordele, må vi først skape! Derfor har jeg engasjert meg for å få realisert en ny byarena i Bergen. En eventuell ny byarena i Bergen vil være et stort og viktig byutviklings- og næringsprosjekt som vil skape verdier og gi positive ringvirkninger ikke bare for Brann og andre toppklubber, men for hele Bergen og dens omliggende kommuner.

Men Bergen kommune skal ikke bygge eller drive en eventuell ny byarena. Det er ikke en kommunal oppgave. Den må bygges og drives som et privat næringsprosjekt der inntekter fra næringsdrift i og rundt tribunene gjør prosjektet lønnsomt. I tillegg er det svært viktig å finne en plassering som imøtekommer viktige krav til bl.a. miljøet, til naboer og i forhold til kollektivtrafikk. Bergen har lite ledige tomter som tilfredsstiller disse kravene, og utfordringen er derfor stor.

Nåværende Brann Stadion ligger i et sårbart boligområde med vanskelige atkomstforhold. Dette legger store begrensninger både på tribunestørrelser og hvilken type næringsaktiviteter som kan drives i tribunene. Derfor er ikke dagens Brann Stadion det rette stedet for å bygge ut den moderne arenaen som Bergen fortjener.

Byrådet har i et spleiselag bevilget 400.000 kroner til arbeidet med å utrede og kartlegge om, hvor, og hvordan en slik byarena kan bygges av private interesser. Brann, basketballklubben Ulriken Eagles og flere private bedrifter har til sammen bevilget like mye.

Det er videre satt ned en styringsgruppe ledet av Jan Einar Greve som har til oppgave å vurdere mulighetene for å realisere en ny byarena. I gruppen sitter også bl.a. representanter fra Brann, Høyres Martin Smith-Sivertsen og meg selv. Vår oppgave er i løpet av første halvår 2002 å si noe om en slik privat byarena kan realiseres, og i så fall hvor. Så blir det opp til private interesser å planlegge den og lage et så godt prosjekt at bystyret kan godta planene.

Helt til slutt: Trenger vi en ny byarena? Rosenborg-direktør Nils Skutle har sagt det krystallklart: En by uten en moderne arena vil på lang sikt ikke ha et topplag i fotball! Brann og andre topplag har behov for et moderne fotballstadion både for å imøtekomme myndigheter, forbund, sponsorer, investorer og ikke minst publikum sine krav til attraktivitet, komfort og sikkerhet.

Både Oslo, Trondheim, Stavanger, Molde, Lillestrøm og Bodø har - eller er i ferd med å skaffe seg - moderne topparenaer. Jeg synes at også Bergen må ha som ambisjon å komme etter i løypen, til glede for hele byen og regionen. Derfor må også vi politikere våge å være offensive og hjelpe til. Kritikken på veien frem får vi tåle, men da må den være basert på fakta og ikke en feil forestilling om at Bergen kommune skal bygge eller drive en slik byarena.

Av byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen