Av Stig Høisæther, leder Leieboerforeningen i Bergen

Årsaken er at en ligger langt på etterskudd på ordinære kommunale boliger og at kommunen ikke har et tilbud til de som skvises ut av utleiere i form av oppsigelser, for høye husleier eller ved at namsmannen kaster ut familier og enslige fra sine hjem. Så har vi de som opplever et samlivsbrudd, tvangssalg av bolig eller at boligen har brent ned.

Over flere år har kommunen ligget langt på etterskudd og mennesker har over kortere og lengre tid måttet ta til takke med uverdige og tungt belastende forhold som få klarer å se virkeligheten av. Sosialkontorene har stramme budsjetter og gir mennesker de rimeligste hospitsene hvor boforholdene ofte er verst.

Alternativene som Bergen kommune gir dem som gjennomgår å bli satt på gaten er meget kompliserte og kan føre til et mer uverdig liv.

90 prosent av dem som blir kastet ut eller av en eller annen årsak havner på gaten, har ikke rusproblemer, men får det som følge av alternativene som kan vente. De vi har snakket med på hospitsene kom der uten rusproblemer og bodde der over noen uker med sine sorger. Disse fikk de slukket med rusen som fløt fritt på huset. Menneskeverdet ved disse løsningene der private skor seg på andres ulykke og hvor kommunen betaler altfor dyrt synker ned på et meget lav nivå. En kan ikke annet enn å betegne deler av hospitsene som rottereir der verden er knall tøff og hvor levevilkårene er satt på en umenneskelig hard prøve.

Leieboerforeningen i Bergen har sett en god del av disse hospitsene og finner det nødvendig å få avviklet de verste stedene. Dette gjennom samarbeid med Helse— og Sosialtjenesten i Bergen kommune og gjennom å få Bergen Bolig og Byfornyelse til å tilby nye boalternativer som vi krever må bli atskillig bedre. Vi vil forhandle frem et uavhengig vakthold ved de hospitsene eller boalternativer hvor en tillater rusmidler.

Dette for å forebygge, beskytte og gi menneskene en bedre tilværelse og hvor en kan føle seg tryggere.

Vi vil videre arbeide for at beboerne får en helsetjeneste som kan bidra til en bedre livskvalitet og sikre at disse får en bedre hygienisk tilværelse. Denne tjenesten bør være ambulerende til alle midlertidige alternativer som det private eller kommunen har til disposisjon. Det haster med å få til en bedre hverdag for beboerne og en mer verdig kvalitet på boforholdene. Leieboerforeningen i Bergen lover å stå på og håper at det er mulig å få til deler av det vi krever, for her må en se mer inngående på hvordan dette kan fungere bedre.

Det er mer opp til byrådet å bevise at de er handlekraftig og tar noen grep slik at beboerne får det bedre ved hospitsene ved at en kan finne bedre løsninger.