Bakgrunnen er at senteret blir berørt av boligutbyggingen i Sædals-området. I saken går det fram at man legger skylden på kommunen, både for sendrektighet og for å ikke oppfylle bystyrets vedtak.

Det er imidlertid et faktum at kommunen ikke har noen rettslige forpliktelser overfor ridesenteret. Området var eid av en privat grunneier, mens Roligheten har leid plass. I mange år har Roligheten visst at de måtte flytte, så selv om det har tatt lang tid å få godkjent utbyggingsplanene, kan man ikke skylde på kommunens sendrektighet.

Det er heller ikke funnet noe bystyrevedtak som forplikter kommunen til å skaffe nytt sted for ridesenteret. Det foreligger derimot en anmodning til byrådet om å «kartlegge behovet for ridesentre for barn og unge, både i Fana og resten av Bergen, og på dette grunnlag legge frem forslag til hvordan det kan sikres tilfredsstillende arealer til dette formålet». Kommunen satte i høst ned et utvalg med representanter for kommunen, Idrettsrådet i Bergen og hestesporten for å finne permanente løsninger for denne idretten, i konkurranse med fortetting og boligutbygging.

Bergen kommune har hjulpet Roligheten i forhandlinger med en grunneier i Sædal/Sandal-området, men her kom det til brudd i forhandlingene. Videre la kommunen fram et forslag om plassering på Gymmeland i Fana, i et etablert hestesportområde, men Roligheten forkastet dette. Deretter har Roligheten selv pekt på Fjellbirkeland som et aktuelt område. De har fått den hjelp kommunen kan gi når det gjelder søknader, byggemelding, veiledning i forhold til offentlige godkjenningsinstanser, og råd om ulike finansieringskilder (spillemidler, kommunale tilskuddsmidler).

Videre har kommunen ved Bergen Tomteselskap tilbudt å dekke kostnadene ved flytting av ridehallen, i alt 350.000 kroner — uten at det foreligger noen rettslige forpliktelser for dette. I tillegg ble det i møtet 24. mai tilbudt 100.000 kroner til ridesenteret med rideklubb og foreldregruppe, som en kompensasjon for ekstra utgifter frem til området på Fjellbirkeland står klart.

I mellomtiden har kommunen tilbudt ridesenteret beite på kommunal grunn i Sandalen, der det også finnes noe oppstallingsmulighet. Tomteselskapet vil dessuten sørge for at stallen i Sædal ikke rives før ut på høsten. Ridehallen må dessverre rives umiddelbart.

Møtet med representantene for ridesenteret sist fredag ble holdt med god dialog og i gjensidig forståelse. Vi føler at Bergen kommune har gjort det som er mulig, og at vi har strukket oss langt med økonomisk hjelp. Vi ønsker et godt og bredt hestesportmiljø, og vi har hatt et berettiget håp om at ledelsen for ridesenteret klarte å ta utfordringen videre på den basis som her er redegjort for. Fremdeles står døren åpen om beslutningen om nedleggelse gjøres om.

Ruth Grung, Byråd for barnebage, skole, idrett