Frank W. HansenBystyrerepresentant Pensjonistpartiet

Men politisk må det gjøres noe med slik sommel og sendrektighet, for jeg har en begrunnet mistanke om at sommelet og sendrektigheten er en politisk bevisst handling. Man vil ganske enkelt ikke bygge nok sykehjem i Bergen, og når man er for sent ute med søknadene så kan man i ettertid skylde på at det er Staten som ikke bevilger nok tilskudd. Dette fordi det er driften av eldreomsorgen og ikke minst sykehjemmene som er det store løft for Bergen kommune, og dette er løft som må tas hvert eneste år og ikke bare det året et sykehjem bygges.

Trenering har det vært like siden den såkalte Tystad-planen ble utarbeidet og vedtatt i bystyret tidlig i 1998. Planen var i seg selv en relativ nedbygging av eldreomsorgen, og ble da den ble fremlagt så kraftig kritisert av Pensjonistpartiet i en særmerknad, at lederen av utvalget like godt underslo hele særmerknaden. For det nidingsverket har han fått seg en byrådsstilling i Bergen kommune.

Det viktigste nå er imidlertid å få gjort noe slik at det ikke blir de eldre i Bergen som blir skadelidende. Når en nå har fått parlamentarisme i Bergen kan en, hvis det er flertall for det i bystyret, avsette de politikere som er ansvarlig for dette, og det er byrådet.

Det eneste partiet som hittil har villet stille byrådet til ansvar for de manglende planer, og dermed også for sendrektighet og trenering innen eldreomsorgen, er Pensjonistpartiet.

Pensjonistpartiet har fremmet mistillit mot byrådet i saken om Handlingsplan for eldreomsorgen. Dette har vi gjort først og fremst fordi vi klart ser at de fremlagte planer ikke er laget utfra de behov som en vet kommer innen eldreomsorgen, men tvert imot ut fra de statlige tilskudd en kan få, og, tror jeg, med det mål før øye at ikke driftsutgiftene skal bli for store i fremtiden. Pensjonistpartiet mene det må være behovene som er retningsgivende for de planer som vedtas.

Et annet moment er den «triksingen» som byrådet foretar når det gjelder å få opp tallet på institusjonsplasser i Bergen. Her regnes det med ca. 360 aldershjemsplasser, plasser som på ingen måte fyller dagens krav. Videre regnes det med ca. 300 serviceboliger, mens det samtidig innrømmes at det ikke finnes en eneste servicebolig med heldøgn pleie og omsorg i Bergen. Det til tross for at bystyret i 1998 vedtok følgende: «Bystyret presiserer at serviceboliger er et selvstendig ledd i omsorgskjeden, og at disse ikke bygges for dem som har behov for sykehjemsplass.» Men det var i 1998 det. I 2001 håpet byrådet at det de selv var med å vedta i 1998, var glemt. Til slutt sier planen at det fortsatt skal være 135 dobbeltrom. Totalt vil dette si at ca. 1/3 av de institusjonsplassene byrådet regner med i sin handlingsplan, er plasser som på ingen måte tilfredsstiller dagens krav til institusjonsplasser.

Pensjonistpartiet synes dette er så graverende at partiet stilte mistillit mot byrådet.

De partier (inkl Frp) som ikke er fornøyd med tingenes tilstand innen eldreomsorgen og de planer som er foreslått, kan støtte Pensjonistpartiets mistilitsforslag når det kommer til behandling i Bergen bystyre 28. mai. Da vil det vise seg hvilke partier som mener alvor med sin kritikk av eldreomsorgen, og hvilke partier som farer med tomt snakk for å få spalteplass i media.

Et samlet Bergens-media syntes ikke det var nødvendig å fortelle byens befolkning at Pensjonistpartiet hadde fremmet mistillit mot byrådet. Når visse andre partier tenker på å fremme mistillit mot byrådet, men ikke tør gjøre det, ofres det utrolig mye spalteplass, men det er vel det som er objektiv journalistikk? Det kan vel ikke være slik at en samlet Bergens-media undervurderer og nedprioriterer saker som gjelder de eldre?