Replikk Av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Statens bidrag til investeringer og drift i transportsystemet i Bergens-området har vært og er betydelig. For vegnettet har dette gitt en utbygging med store forbedringer for reisende med bil og buss. For kollektivtransport med jernbane, yter staten direkte tilskudd til driften. Når det gjelder bussdriften, yter staten et samlet rammetilskudd der lokale myndigheter selv prioriterer bruken av midlene i forhold til satsingen på andre områder, f.eks innenfor helse— og undervisningssektoren. Det er riktig som avisen peker på at det er problematisk når grisgrendte strøk settes opp mot byområdene. Utgangspunktet er likevel at lokale myndigheter har bedre forutsetninger enn staten for å prioritere tiltak lokalt.

For kollektivtransporten i Bergens-området, konstaterer jeg at vi har tre hovedutfordringer:

Konflikten mellom lokale og regionale prioriteringer: Det er ingen grunn til å tro at dette forholdet er så oversiktlig at det bare kan løses gjennom økte statlige bevilgninger.

Samordning mellom lokale og statlige tiltak: For at buss og bane skal bli mer konkurransedyktige er det viktig at kommunene legger opp til en god arealplanlegging.

Utvikling av et attraktivt kollektivtilbud: Dersom ikke kollektivtransporten får en økende markedsandel av framtidig trafikkvekst, vil også fremkommeligheten på vegnettet bli dårligere.

Dette er utfordringer vi skal møte. Erfaringer og analyser viser at det er nødvendig med en mer effektiv organisering og finansiering av en samlet transportsektor for å oppnå bedre samsvar mellom behov og tiltak. Investeringer og drift for både veg og kollektivtransport må sees i sammenheng. En offensiv areal- og transportpolitikk er også nødvendig for å oppnå resultater, og lokale myndigheter må ha reell mulighet til å prioritere prosjekter og virkemidler. Gjennomføring av bybanen i Bergen er et av flere eksempler.

Nasjonal transportplan skal om kort tid behandles i Stortinget. Regjeringen har foreslått iverksettelse av forsøk med ny organisering i større byområder. Dersom forslaget får tilslutning av Stortinget, tror jeg at dette vil kunne ha grunnleggende betydning for lokale myndigheters muligheter til selv å foreta viktige avveininger og prioriteringer mht. investeringer og drift for kollektivtransporten.

Engasjementet for bedre kollektivtransport i Bergen er like forståelig som det er gledelig. Jeg tror vi alle er utålmodige etter å se resultater.