Slik er det selvsagt ikke. Heldigvis er det mange med meg som ønsker en positiv utvikling i Bergen. Kollektivfeltet slik det nå fremkommer er et resultat av en lang prosess, og er en del av Bergensprogrammet. Etter vedtak i bygningsrådet i 2000, har det vært et lengre utredningsarbeid, det har vært høring (høsten 2001), og det er gjort vedtak i komité for miljø og byutvikling og i bystyret.

Det er to forhold som ligger til grunn for prioriteringen av kollektivtrafikken: For det første har bystyret vedtatt at verdensarvminnet Bryggen skal skjermes for trafikk. For det andre er det ønske fra bystyret å bedre kollektivtrafikkens vilkår (les: fremkommelighet) i sentrum, og etablere et gjennomgående kollektivfelt gjennom sentrum.

Bergensprogrammet vil være styrende for utviklingen på samferdselssiden i Bergen i de neste ti år. Som alle vil være kjent med, er programmet et resultat av at partiene i bystyret er blitt enige om ny pakke for Bergen, der det er lagt vekt på transport, byutvikling og miljø. Over halvparten av midlene i Bergensprogrammet skal investeres i andre tiltak enn direkte veibygging, og kollektivtransport er ett av disse. Det har vært et felles ønske i bystyret å gi kollektivtrafikken et løft. Ikke minst vil forsøksordningen for endringer i ansvarsforholdet i transportsektoren bidra til at Bergen de kommende år kan feie for egen dør, og selv bestemme hvor stort dette løftet skal være. Bergen kommune vil fra årsskiftet få et samlet ansvar for de fleste av de viktige virkemidlene i transportpolitikken. Dette vil føre til at Bergen selv blir ansvarlig for å samordne areal og transportpolitikken, på en måte som gagner bysamfunnet og våre etterkommere. Dette er et stort ansvar som jeg er sikker på at Bergen kommune kan ta til bysamfunnets beste.

Samtidig er det klart at kollektivfelt gjennom sentrum fører til redusert fremkommelighet før øvrige trafikanter, også for varetransporten. Nettopp med bakgrunn i dette har byrådet nedsatt en prosjektgruppe som skal vurdere mulighetene for å gi nyttetransport adgang til å bruke kollektivfeltene i sentrum. Gruppen er gitt kort frist til å tilbakemelde sine vurderinger.

I tillegg er det også et arbeid i gang på planavdelingen der tilgjengelighet for nyttetransport i sentrum vurderes.

Dyrnes har rett når han fastholder at Bergen Næringsråd har gitt høringsuttale til saken om kollektivfelt. Uttalen fra Bergen Næringsråd ble sendt direkte til daværende byråd. Ved en inkurie er denne dessverre ikke oversendt planavdelingen som rette instans. Det beklager jeg.

Nils Arild Johnsen, byråd for byutvikling