Det har vært nær sagt umulig å omdisponere penger fra vei til kollektivsatsing – på grunn av manglende politisk vilje, ulike budsjett og oppstykking av ansvar. I Nasjonal Transportplan, som nå er ferdigbehandlet i Stortinget, har vi omsider ryddet av veien de fleste formelle hindringene for å planlegge ulike transportformer i sammenheng. Nå er det bare den politiske viljen til å satse kollektivt som mangler.

Da Ap-regjeringen «arvet» Nasjonal Transportplan fra Venstre og sentrumsregjeringen, hadde jeg et godt håp om at arven blant annet ble brukt til et krafttak for å løse Bergens trafikk— og miljøproblemer. Det skjedde ikke. Det kom ingen offensiv satsing på bybane eller andre kollektivtiltak. Kort tid senere kom forslaget til statsbudsjett med mer dårlig nytt for Bergens-miljøet. Arbeiderpartiet ville legge moms på toppen av fra før altfor høye kollektivsatser, og fulgte ikke opp tidligere vedtak om 45 millioner kroner til investeringer i miljøtiltak i Bergen sentrum.

For Venstre var kollektivtransport vår førsteprioritet i budsjettforhandlingene, sammen med økt satsing på universitet og forskning. Vi lyktes med å få bort moms på kollektivtransport, og fikk gjennomslag for 190 millioner kroner ekstra neste år til satsing på kollektivtrafikk, hvorav halvparten er øremerket storbyene. Ytterligere 45 mill. kroner er satt av til gode kollektivtiltak etter søknad fra fylkene. Vi har også pålagt regjeringen å lage landsdekkende løsninger for å øke kollektivbruken blant ungdom, etter modell av ungdomskortet Venstre har vært med på å kjempe frem i Hordaland.

I Nasjonal Transportplan opplevde vi på nytt at Arbeiderpartiet svikter når det gjelder som mest. Flertallet i Stortingets samferdselskomité, i fylkestinget og i Bergen bystyre legger for dagen en halvhjertet innsats for bybanen, og prioriterer gammeldags motorveibygging for å løse rushproblemene på Kokstad/Sandsli. Motviljen i Høyre og vinglingen fra Ap svekker bybanen ytterligere. Jeg er spesielt skuffet over at Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet, som utgjør et flertall i Stortingets samferdselskomité, ikke vil være med på å åpne for OPS-finansiering (offentlig privat samarbeid) for å fremskynde bygging av bybane i Bergen, slik Venstre foreslår.

Venstre vil gi bybanen førsteprioritet som ryggraden i et effektivt kollektivsystem for fremtiden. Dersom Ringvei Vest bygges samtidig med bybanen, vil miljøproblemene knyttet til økende bilbruk og forurensing forsterkes. Venstre går derfor inn for å utsette Ringvei Vest og overføre midlene slik at også bybanens byggetrinn II kan settes i gang i denne tiårsperioden. En bybane helt frem til Flesland, kombinert med nye kollektivfelt på Sandsli og Kokstad og trafikksikring i Søreide sentrum, vil trolig gjøre Ringvei Vest unødvendig i overskuelig femtid. Tofelts tunnel under Søreide vil på lang sikt være en tilfredsstillende løsning.

Venstre er innstilt på å fortsette kampen for et bedre kollektivtilbud både på lokalt og sentralt nivå. Dessverre er Arbeiderpartiet både i Bergen og på Stortinget bremseklosser i dette arbeidet, som i andre viktige miljøspørsmål. Et parti som ikke er villig til å prioritere bybane og egne kollektivfelt foran Ringvei Vest, har ikke skjønt hvilke miljø- og helseutfordringer Bergen må løse. Det håper jeg miljøbevisste velgere vil merke seg ved valget i september.

May Britt Vihovde, stortingsrepresentant, Venstre