Av Anne-Grete Strøm-Erichsen,

byrådsleder

God service og bedre ressursutnyttelse er et satsingsområde for byrådet i Bergen. Særlig er dette viktig i disse tider hvor vi opplever innstramninger i budsjettene, noe som rammer hele den kommunale virksomheten. Vi tror likevel ikke at god service og ressursutnyttelse ensidig oppnås gjennom privatisering og konkurranseutsetting på kommunens primær-områder f.eks. skole, helse og omsorg. Men vi er opptatt av at Bergen kommune som tjenesteleverandør skal være konkurransedyktig. Når Bergen brannvesen tidligere denne måneden ble tildelt kontrakten for ambulansekjøring i Bergen, viser det at Bergen kommunes egne avdelinger og etater fullt ut er konkurransedyktige.

Gjennom 50 år har brannvesenet i Bergen hatt ansvaret for ambulansetjenesten. Ved å vinne anbudskonkurransen denne gangen, sikres arbeidsplassene til mange dyktige ansatte, samtidig som innbyggerne kan føle trygghet for at beredskapen i akutte situasjoner fortsatt er på topp.

De siste årene er det stilt store krav til det offentlige om å få mest mulig ut av hver krone. Det er en forpliktelse også overfor byens innbyggere som skal kunne vite at de offentlige midlene forvaltes på en best mulig måte, slik at tjenestene blir best mulig. Bergen kommune har de siste årene gjennomført en rekke effektiviseringer og omstillinger.De ansatte har virkelig fått føle hva det er å måtte innfri stadige effektiviserings— og sparetiltak. Likevel opplever byrådet at alle medarbeiderne bretter opp ermene og bidrar til å få mer ut av pengene. Det gleder oss derfor å se at Bergen brannvesen, som regnes for å være blant de beste brannkorps i Norge, også vinner anbudet om ambulansekjøring.

Spørsmålet om å være konkurransedyktig er noe alle i det private næringsliv daglig er opptatt av. For byrådet er konkurransedyktighet noe vi legger til grunn i alt arbeid i kommunen. Men vi har ingen tro på at ensidig konkurranseutsetting og storstilt privatisering på helt sentrale kommunale primæroppgaver, nødvendigvis fører til bedre og billigere tjenester for innbyggerne.

Tvert imot vil høyresidens oppskrift kunne svekke de mange kompetansemiljøene som er bygget opp i det offentlige innen f.eks. helse- og omsorgstjenesten. Slik kompetanse og faglig dyktighet er jo noe som sikrer innbyggerne trygghet i forhold til kvaliteten på tjenestene.

Privatisering kan også raskt føre til dannelse av private monopoler som i neste omgang fører til at prisene stiger. For private aktører skal jo også tjene penger på tjenestene sine. Likevel er vi selvfølgelig åpne for at private skal kunne gi anbud på mange kommunale oppgaver. Ikke minst innen teknisk sektor er vi avhengig av at private leverandører tilbyr sine tjenester.

Beredskap, og ikke minst beredskap når en akuttsituasjon oppstår, er noe vi kontinuerlig arbeider med å forbedre. Byrådet lover at kompetansen for akut t beredskapen i sentrum videreføres og styrkes, at en ny ambulansestasjon i F a na syd åpnes, og at flere av transpo r tambulansene rundt om i byen kan settes i akuttberedskap etter behov. Dette vil gi innbyggerne i hele byen et svært godt tilbud.

Når Bergen brannvesen nå går foran som et godt eksempel i konkurransedyktighet, så er det en stor inspirasjon for alle som arbeider i Bergen kommune.