Den terrorismen vi opplever i dag er et våpen i hendene på mennesker som setter sitt eget syn, sin egen tro og sine mål og preferanser foran alt annet. Hensikten helliger middelet. Dette er ikke et spørsmål om rett eller galt, men handler utelukkende om terroristenes subjektive tro, basert ikke minst på religiøs og politisk målsetning og indoktrinering. Så lenge det har vært mennesker på jorden har det vært misunnelse og hat, etterfulgt av ufred og krig. Vi mennesker er som kjent ulike, og vi lever, virker og utvikler oss forskjellig under de betingelser vi er gitt. Slik har det vært, slik er det, og slik vil det alltid være.

Norge og Vesten for øvrig er ikke ukjent med terrorisme. På vårt eget kontinent har vi gjennom det århundre vi nettopp har lagt bak oss, mange uhyggelige eksempler på nettopp det. I dag fremstår de fleste land i Vesten som rike demokratier.

Vårt eget land fremheves ofte. Vi har grunn til å være stolt av det. Dette har vi oppnådd gjennom generasjoners innsats og gjennom hardt arbeid, på tross av de ressurser vi rår over. Norge har også sjenerøst og i rikelig mon delt av vår velstand med mindre heldigstilte. Mange av dem som nyter godt av vår hjelp ser likevel med misunnelse og indoktrinert hat på vår livsstil, rikdom og fremgang. Dette manifesterer seg blant annet gjennom den strøm av lykkejegere som år om annet (17.000 siste år) ulovlig strømmer over våre grenser for å utnytte og ta snarveien til velstand. Noen også med det mål å etablere baser for fremtidige aksjoner. I disse dager blir Norge og norske virksomheter i utlandet sammen med andre av våre venner og allierte, direkte truet av krefter som bekjenner seg til en middelaldersk muslimsk fundamentalisme.

Det synses og spekuleres på hva årsaken til dette kan være. I ydmykhet for terroren undrer noen seg med stigende bekymring for hva lille Norge kan ha gjort galt. Kan det være det at vi ikke helt har forstått at noen skal få fremme sitt syn ved å sprenge sivile mål og uskyldige mennesker i luften, og at vi støtter de av våre venner som også mener det samme? Eller er det for at vi ikke behandler en viss mullah, som for tiden finner det for godt å oppholde seg i Oslo, fyrstelig nok? Han mottar jo bare trygd og bolig til seg og hele familien, og det brukes millioner på å forsvare hans rett til å lede sitt terrornettverk fra norsk jord.

Terrortrusselen mot Norge kan også ses på som en konsekvens av en naiv, godtroende og svak håndheving av en dårlig norsk innvandrings-/asylpolitikk. Ikke alle ser eller vil se dette, men kanskje flere vil når de første terrorbombene utløses direkte mot Norge og norske interesser.

Det er vårt felles ansvar å verne landet vårt mot terroranslag og forsøk på å påtvinge oss et samfunnssyn i strid med våre moralske og samfunnsmessige normer. Vi skal gjøre dette, ikke ved å sprenge uskyldige sivile i luften, men ved å velge politikere og regjering som har vilje og evne til å gjennomføre nødvendige tiltak som verner landet vårt.

Hans Chr. Haaland, Mjølkeråen