Både politietaten, helsevesenet og sosialetaten står overfor enorme utfordringer og oppgaver.

Kapasiteten for å håndtere problemet er på langt nær god nok.

Rusmisbruket må bekjempes på mange felt, både ved forebyggende tiltak og ved en intensivering av eksisterende behandlingstilbud. For politietaten vil det være viktig å styrke bemanningen når det gjelder å stoppe innførsel av narkotika fra utlandet. Av forebyggende tiltak nevner vi satsing på rusfrie tilbud for ungdom, informasjonskampanjer, og en bedre samhandling blant dem som arbeider med problemet, herunder et tverrfaglig arbeid for å redusere omsetning av rusmidler. Det vil også være viktig å styrke oppsøkende avdeling/uteseksjonen, og utvide ordningen med bydelspoliti i byene.

Barnevernet spiller en veldig viktig rolle i arbeidet mot rusmisbruk. Et viktig tiltak vil være å sikre at barn i risikogruppen får oppfølging, og å videreutvikle og styrke støtte— og hjelpeapparatet for barn som er utsatt for ulike overgrep. Sp vil også gå inn for at organisasjoner som driver forebyggende arbeid får kommunal støtte.

Når det gjelder selve behandlingstilbudet går Senterpartiet inn for en øket tilgang til metadonbehandling, en lavere terskel for oppstart på behandling, og mer bruk av tvangsinnleggelse. Det er også viktig å ha kapasitet til å kunne ta inn motiverte misbrukere, og tilgangen på behandlingsplasser må økes, også på tvers av fylkesgrensene.

Samtlige politidistrikt gjorde narkotikabeslag i fjor. Senterpartiet appellerer til Storting og regjering om en tverrpolitisk satsing mot et stadig økende rusmisbruk. Vi skylder den oppvoksende generasjon å ta tak i problemene, til det beste for hele samfunnet. Kampen mot narkotika vil være den viktigste kampen for nåværende og kommende generasjoner.

ØYDIS RYDLAND, NESTLEDER BERGEN SENTERPARTI