debattAv Øyvind Halleraker,leder Hordaland Høyre Demokrati er en forutsetning, men ingen garanti, for et tolerant samfunn. Utover demokratiet kreves et samfunn som preges av et dypt forankret humanistisk menneskesyn og at det finnes lover som beskytter medborgerne fra overgrep — fra andre medborgere og fra staten.Ikke noe menneske er likt noe annet, men vi er alle like mye verdt og skal alle ha samme rett til å uttrykke våre meninger, velge vår livsstil, utøve vår religion og tilhøre vår kultur. Den som ikke respekterer andre menneskers rettigheter og frie valg, skal vite at han vil bli møtt av en statsmakt som står på de angrepnes og truedes side. Gjennom menneskehetens historie kjenner vi til ufattelige krenkelser av enkeltmennesker, av grupper og av hele folk. Det som aldri skulle kunne gjenta seg har blitt gjentatt - gang på gang. Det som vi bare trodde kunne hende andre steder, har også hendt her.Mennesker er blitt fornedret, blitt utsatt for vold og også blitt myrdet på grunn av sin etniske tilhørighet, hudfarge eller for sin seksuelle legning. Barn mobbes fordi de er annerledes eller bare fordi de er en annen. Som mennesker skal vi leve etter den gamle regel som sier at du skal gjøre mot andre medmennesker som du vil at de skal gjøre mot deg, dine barn og dine barnebarn.Som foreldre må vi gjøre vårt beste for at våre barn skal få en trygg oppvekst. Barn som får kjærlighet og omtanke forviller seg ikke så lett inn i totalitære og menneskefiendtlige ideer og tyr sjelden til vold.Som medborgere har vi alle et moralsk ansvar for å stå opp for de vurderinger som det frie og demokratiske samfunnet hviler på: respekt for individet, toleranse for det avvikende og ansvar for å forhindre overgrep. De siste dagers reaksjoner på drapet på Holmlia i Oslo, viser at det er en stor oppslutning omkring humanisme, toleranse og respekt for menneskers rett til å leve i frihet.Det er også viktig at vi er oss dette bevisst i daglig omtale, i spøk og skjemt og i hverdagslivet generelt. Slik at vi ikke gir grobunn for, og legitimitet til, uheldige holdninger som kan utvikle seg helt til hendelser som på Holmlia.Som politikere har vi en stor oppgave i å skape forutsetninger for et samfunn som bryter med den lukkethet og redsel for det som er annerledes, og som igjen er grunnlaget for intoleranse og fremmedfiendtlighet.Åpenhet er en forutsetning for et levende og fremgangsrikt samfunn. Vår oppgave er å alltid verne og beskytte den enkeltes rett til å velge sin egen vei i livet.