Av kulturminister Ellen Horn

La meg gjøre det krystallklart, norske myndigheter står, og vil stå, i fremste rekke i kampen mot doping. Dette arbeidet har i all hovedsak vært finansiert av offentlige myndigheter. Det er også slik at regjeringen har initiert tiltak som ytterligere vil forsterke dette arbeidet:

Regjeringen vil denne våren legge fram et lovforslag som forbyr erverv, besittelse og bruk av dopingpreparater.

Kulturdepartementet har økt bevilgningen til anti-dopingarbeid med om lag 1 mill. kroner i 2001, samlet vil NIF motta 9,2 mill. kroner til dette formål.

Den statlige finansielle støtten til antidopingarbeidet er vesentlig høyere i Norge enn hva tilfellet er i våre naboland.

Holdningsskapende arbeid skal prioriteres for å forhindre at yngre utøvere fristes av dopingbruk. Departementet har bedt NIF utarbeide en konkret tiltaksplan.

Kulturdepartementet vil i løpet av høsten avklare den framtidige organiseringen av et uavhengig anti-doping organ utenfor NIF.

Forskningsarbeidet på området vil ytterligere styrkes gjennom bevilgninger til hormonlaboratoriet ved Aker sykehus og Norges Forskningsråd.

Suksess i kampen mot doping betinger tett og nært internasjonalt samarbeid. Regjeringen har derfor gitt arbeidet i WADA (World Anti-Doping Agency) høyeste prioritet.

La meg samtidig få presisere at tidligere ekspedisjonssjef Hans B. Skaset selv valgte å fratre sin stilling i departementet, og at debatten sist høst ikke på noen måte var et uttrykk for endring av den statlige anti-dopingpolitikken. Regjeringen har faktisk styrket innsatsen mot doping i idretten og i samfunnet.