Av Kjell J. Sunnevåg, Grete Rusten,

Samfunns— og næringslivsforskning AS

Han mener at deler av de resonnementer som fremføres er basert på synsing og virkelighetsfjern teori. Først skal det innrømmes at tema som organisatoriske samt lokale, samfunnsmessige effekter av å introdusere eierskapsnøytralt hjemfall er viktige spørsmål som fortjener en mer omfattende drøfting enn det kronikkene ga inntrykk av at de er blitt viet. Da er det på sin plass å peke på at kronikkene bygger på en SNF-rapport skrevet av undertegnede i samarbeid med Grete Rusten ved SNF og Lars Sørgard ved NHH på oppdrag av Olje- og energidepartementet (SNF Rapport 20/02). Rapporten er åpent tilgjengelig på internett (www.snf.no), og Andersen-Gott anbefales å ta en titt på denne for mer informasjon om det faglige og empiriske grunnlaget for «synsingen». Vi tillater oss kortfattet å gjengi noen forhold som er mer inngående behandlet i rapporten:

Tradisjonelt måtte kraftkrevende industri ligge i nærheten av kraftressursene. Forbedret overføringsteknologi og teknisk fjernstyring av anleggene har imidlertid ført den kraftkrevende industrien og vesentlige deler av kontroll- og kompetansemiljøene innen den kraftoperative virksomheten til andre og ofte mer sentrale lokaliseringer enn i nærheten av kraftanleggene. Den teknologiske utviklingen bidrar således til å svekke grunnlaget for felles kompetanseenheter mellom lokale produksjonsanlegg og den kraftkrevende industri. Samtidig medfører en rekke fusjoner og oppkjøp at administrasjoner fra ulike steder i større grad samordnes. På den måten blir en del lokalt styrte produksjonsanlegg fjernstyrt fra hovedkontorer andre steder, og en del av disse enhetene er blitt underlagt Statkrafts kontroll. Fjernstyring, koordinert vedlikehold og drift, innkjøp og omsetning er viktige stikkord for denne utviklingen. Utviklingen innebærer videre at rasjonaliseringstiltak i form av nedkutting av dobbeltfunksjoner vil tvinge seg frem. At denne utviklingen kan ha en bakside, som Andersen-Gott påpeker i sitt innlegg, har vi ingen problemer med å se.

Men Andersen-Gott skal være klar over at utgangspunkt for vår drøfting er hva eierskapsnøytrale regler innebærer sammenliknet med dagens regime. Dagens regime har favorisert offentlig eide aktører (les: Statkraft) som oppkjøpere av fallrettigheter og lokale kraftprodusenter i Norge. Et eierskapsnøytralt regime innebærer at Statkraft får reell konkurranse, også fra utenlandske aktører. Spørsmålet er så hva man kan forvente at dette vil innebære, bl.a. for lokale kompetansemiljøer, sammenliknet med førsituasjonen. Vi mener at det er solid empirisk grunnlag for å hevde at eierskapsnøytrale regler i seg selv ikke gir grunnlag for å frykte større uttapping av lokale kompetansemiljøer enn det vi allerede har sett frem til i dag - kanskje snarere tvert om. Mens Don Quijote kjempet mot imaginære fiender i form av vindmøller, mener vi altså at Andersen-Gott - som er opptatt av kraftbransjen - på sin side ruster seg til kamp mot vannmøller.