DEBATT

Av Dag Øvreseth,

for Ut Mot Havet

I diskusjonen om seilingshøyden ble det fremlagt en rekke forslag fra 54 meter og oppover. I et brev av 13.12.79 fra Bergen Havnevesen til Hordaland vegkontor presiserte daværende havnesjef Nils Standal og daværende havneingeniør Per Kragseth de uheldige konsekvenser det ville få for havnens funksjonsdyktighet dersom det ble bygget en for lav bro. Havnestyrets krav om en fri seilingshøyde på 80 meter ble derfor fastholdt.

Adm.dir. Hans Urdahl i AS Bergens Mekaniske Verksteder skrev 23.10.84 et brev til Bergen Havnevesen og varaordfører Henrik J. Lisæth. Det ble her fremlagt krav om en minimumshøyde på minst 100 meter. 16.11.84 ble det avholdt møte i havnestyret med Knut Hanselmann som formann. I hastesak nr. 87/84 sluttet havnestyret seg til kravet om en brohøyde på minst 100 meter med syv av havnestyrets åtte medlemmer, en stemte imot. Denne stemmen tilhørte Otto Paulsen fra Askøy.

I mai 1985 la Statens vegvesen frem et supplement til planen om Askøybrua med en justering av høydekravet til 100 meters seilingshøyde. Etter initiativ fra Hordaland vegkontor ble det 09.01.85 avholdt et møte for å diskutere ulike konsekvenser i forbindelse med seilingshøyden på 100 meter. Det ble her fremlagt et forslag om likevel å bygge broen etter det lave alternativet (62 meter) mot å opprette en nye seilingsled uten høydebegrensning gjennom Herdlafjorden, enten over Herdlaflaket eller gjennom en oppgradering av den allerede eksisterende seilingsled gjennom Skjellangersundet.

I den forbindelse avleverte adm.dir. Odd Møklebust i AS Mjellem & Karlsen en fornuftig og fremtidsrettet betenkning i sitt brev datert 22.07.85 til Bergen Havnevesen. Han presiserte her viktigheten og fornuften i forslaget om en alternativ seilingsled med følgende begrunnelse: «Selv en brohøyde på 100 meter kan bli en begrensende faktor i fremtiden. Hva vet vi?» Som Otto Paulsen ganske sikkert er kjent med, grep brostyret umiddelbart forslaget om lav bro kombinert med ny seilingsled og påtok seg omkostningene med utdyping.

Fiskeridepartementet ga 12.01.90 tillatelse til bygging av alternativet lav bro på 62 meter. I vilkår nr. 1 i byggetillatelsen er det uttrykkelig presisert at en ny seilingsled skal (skulle) stå klar før broen begrenset innseilingen til Bergen. Askøybrua er følgelig pr. i dag bygget ulovlig og i sterk strid med byggetillatelsen.

I formannskapsmøte i Askøy kommune 19.08.03 ble et forslag fra Roald Steinseide om å støtte Bergen kommunes krav om endelig å få innfridd sitt rettmessige krav om ny seilingsled nedstemt. Det må betegnes som litt av et tankekors at en del politikere på Askøy åpenbart finner det helt OK at et gigantprosjekt som Askøybrua er bygget ulovlig, mens man gjøre det til en stor sak at den stakkars lensmannen på øyen har bygget en beskjeden treterrasse utenfor huset sitt, angivelig uten å ha papirene i orden.