Flere aviser har i det siste hatt oppslag som kan gi inntrykk av at det kun er KLPs kunder som får kjenne konsekvensen av de store fall i finansmarkedene. Det er selvsagt ikke riktig.

I en pressemelding fra Kredittilsynet 26.9.01 heter det blant annet: «Det sterke fallet i internasjonale og norske aksjeverdier har i vesentlig grad redusert den bufferkapital som livsforsikringsselskapene har til å møte svingninger i verdipapirmarkedet.»

I Dagens Næringsliv for 15.–16. september i år uttaler administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring, Espen Klitzing, bl.a: «... hvis dagens situasjon er situasjonen på slutten av året, så kan man vel ikke ha forhåpninger om veldig høye bokførte avkastninger utover den garanterte avkastning». Dette betyr i klartekst at bl.a. Storebrands kommunekunder kommer i samme situasjon som kunder i KLP. Dette bekrefter med all mulig tydelighet at vi her står overfor et problem som angår samtlige selskap og ikke er et spesifikt KLP-problem.

Det er tungt for norske kommuner å måtte dekke en større del av sin pensjonssparing selv når avkastningen uteblir. Dette gjelder uansett om de har et kundeforhold til KLP, til andre livselskap eller har egen pensjonskasse. I motsetning til KLP har forsikringen i andre selskap aldri dekket fullt ut de pensjonsforpliktelser kommunen har. Derimot har de forespeilet kommunene at de kan få tilbakeført avkastning som kan brukes til å dekke denne forskjellen. Slik finansmarkedene har utviklet seg er det ingen som kan regne med noen avkastning og dermed heller ingen tilbakeføring til kommunene. Alle livselskapene er rammet og alle har tapt.

Kostnadene for de forpliktelser som ikke er forsikret er betydelige. Derfor kan kommuner som har forsikringen sin i andre selskap enn KLP regne med en kraftig økonomisk smell neste år. Noen har spurt oss om ikke KLP heller burde hatt sine investeringer i sikrere verdipapirer. KLP har i likhet med andre livselskaper redusert sin aksjebeholdning. For KLPs del skjedde dette før terrorangrepene. Men selv om vi har redusert aksjeeksponeringen betraktelig er det over tid riktig også å ha en vesentlig del av porteføljen i aksjer.

Dersom KLP ikke hadde hatt investeringer i aksjer ville pensjonspremiene for kommunene blitt høyere. Det gjorde bl.a. selskapet i stand til å dekke over en milliard av de ekstrakostnadene kommunene fikk som følge av nye pensjonsreformer i 2000.

Av Bjørn Kristoffersen, konsernsjef i KLP