Idrettsrådet og undertegnede respekterer dette vedtaket og tar det til etterretning, og har lagt diskusjonen død i påvente av resultatet.

Det er derfor skuffende å registrere at en antatt seriøs politiker som Sakseide, etter at vedtaket er gjort finner det for godt å komme med direkte personangrep – fordi vi arbeider for at de vedtak som er gjort i forbindelse med Idrettsmeldingen også skal gjennomføres. Det må være tillatt å være uenig med Sakseide i sak uten å bli utsatt for denslags. Personangrep er som oftest utrykk for at man ikke er trygg på det saklige innhold i egen argumentasjon.

Vi arbeider for at alle de idrettsledere som nedlegger en kjempeinnsats på frivillig basis til beste for lokalsamfunn og Bergen totalt, skal få bedret de forhold de arbeider under, og det er grunn til å spørre hvilken respekt Sakseide har for den viktige og uegennyttige jobben disse frivillige gjør ?

Handlingsplanen i Idrettsmeldingen er resultatet av en demokratisk prosess i idrettens og bypolitikernes egne organer, og er vedtatt av bystyret som styringsverktøy for anleggsutbyggingen i Bergen, og det er også dette idretten forholder seg til.

Da blir det helt galt av Sakseide å påstå at det som var oppe til behandling var et innspill fra ett av idrettslagene i bydelen. Alle har lov å komme med innspill, men det er vel politikerne selv som bestemmer hva som skal behandles – spesielt når man har et så godt styringsverktøy som Idrettsmeldingen er.

Idrettsrådet er minst like opptatt av friluftsliv og uorganisert aktivitet som Sakseide, men i motsetning til ham mener vi at den aktuelle saken ikke ville hatt de skadevirkninger som han frykter, spesielt ikke fordi vi snakker om helt forskjellige typer anlegg. Vi respekterer at andre har en annen oppfatning, det bør også Sakseide gjøre.

Sakseides synspunkter på idrettens behov i Fyllingsdalen får stå for hans regning. Idrettens hverdag er ganske annerledes enn han beskriver, men den diskusjonen lar jeg ligge.

At jeg skal ringe til ham for «å komme på rett spor», er sikkert godt ment, men antageligvis lite fruktbart for oss begge.

Jeg vil anmode om at alle nå respekterer det vedtaket som er gjort, og at man gjennomfører en kontruktiv prosess uten «å ta mannen istedet for ballen».

Av Tore Thorsen, leder Idrettsrådet i Bergen