— Skuffende at ikke kommunalministeren ser at situasjonen er spesiell for Bergen, sier Aps Ranveig Frøiland, som i går tok opp den vanskelige kommuneøkonomien i Stortingets spørretime.

Svaret Frøiland fikk var det samme som kommunen skriftlig mottok i går. Departementet avslår søknaden fra kommunen om ekstra skjønnsmidler.

Særbehandling

I sin begrunnelse går Solberg punkt for punkt gjennom kommunens søknad og avviser de begrunnelsene som byrådet har gitt for å få ekstra rammetilskudd.

Byrådets begrunnelser handler om ekstra pensjonsutgifter, vedlikeholdsetterslep, rus og psykiatri, ressurskrevende brukere, inntektsnivå, regionsenter og befolkningsendringer I sum er dette problemer alle kommuner sliter med, mener kommunalministeren.

— Jeg ser ingen grunn til at Bergen kommune skal behandles på en spesiell måte i disse sakene, skriver hun i sitt avslag.