«Ja-holdning» i forståelse av at flere nå skal få bygge ved å gi dispensasjon fra plan— og bygningsloven, er en politikk Senterpartiet ikke støtter. I strandsonen sier politikerne allerede ja til to av tre søknader om utbygging. Vårt kulturlandskap forvandles betydelig over år på grunnlag av politiske ja til utbygging i landbruks-, natur- og friluftsområder. Bare se på hva som skjer på dette felt i Frp sin «Ja-kommune» Os.

Også sentrale byutviklingsområder i Bergen er blitt dårlig utnyttet og fått elendige kvaliteter på grunn av politikernes dispensasjonspraksis. Det dispenseres fra plankrav etter press fra utbyggere, og det tillates enkeltutbygginger som siden hindrer en effektiv og god utnyttelse av områder. Et eksempel her er forretningsområdet ved Hesthaugen i Åsane, bygd ut nettopp på grunnlag av dispensasjoner. Resultatet er et konglomerat av bygninger, parkeringsplasser, veier og avkjørsler hulter til bulter, og fremstår som et dårlig eksempel på det som burde være et moderne byutviklingsområde med gode kvaliteter. Her finnes for eksempel ikke et eneste fortau i hele området. Er vi fornøyd med slike kvaliteter på områder som «utvikles»? Det er ikke vi.

Senterpartiet vil jobbe for gode kvaliteter i byens byggeområder, og vil være restriktive til bygging i strandsone og i landbruk-, natur- og friluftsområder. Vi mener at arealforvaltningen i kommunene er for viktig til at den skal styres av tilfeldige politikeres tilfeldige dispensasjoner. Arealpolitikken bør være resultat av gjennomtenkte, langsiktige politisk vedtatte mål for god og ønskelig byutvikling.

I tråd med dette vil vi arbeide for å korte ned saksbehandlingstiden for byggesaker og etablere nærere samarbeid med utbygger og de næringsdrivende, å få mindre byråkrati og hurtigere utarbeidelse av reguleringsplaner. Dette er etter vårt syn en mer fornuftig måte å takle «tregheten» i arealpolitikken på, enn å ha «ja-holdning» til å gi dispensasjoner.

KJERSTI TOPPE,

BERGEN SENTERPARTI