Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG), Kirkens Nødhjelps Ungdomsbevegelse Changemaker og Unge Høyres Landsforbund krever at Norge bør jobbe for å få slettet Iraks utenlandsgjeld tatt opp av Saddam Husseins regime fordi den er illegitim, og at det irakiske folket ikke må lide for kreditorenes lånesynder. Utviklingsministeren sier hun er skeptisk av prinsipielle grunner og fremhever at det må være en ryddighet og rettferdighet knyttet til gjeldsslette og at reglene og kriteriene for gjeldssanering må gjelde for alle. Irak kan ikke få spesialbehandling fordi de er i fokus. Det er SLUG enig i, men det er ikke noe hinder for at Irak skal få nettopp en ryddig og rettferdig behandling. Iraks diktatorgjeld er ikke enestående. Alle legitime regimer som betaler på diktatorgjeld bør få slettet denne gjelden umiddelbart av moralske og praktiske grunner. Gjelden er illegitim og kreditorer som med viten og vilje har lånt penger til regimer som Saddam Husseins må ta ansvar for sin uansvarlige lånepolitikk. Hvorfor skal folket i Irak betale tilbake pengene som Saddam Hussein har lånt på deres vegne? Disse midlene har med all sannsynlighet blitt brukt på undertrykkelse og på kriger folket ikke ønsket, men som de ikke hadde muligheter for å stanse. Andre gode eksempler på illegitim gjeld er Sør-Afrikas gjeld fra apartheidregimet og Indonesias gjeld fra Suharto-regimet. Norske myndigheter bør gå inn for en åpen og uavhengig gjennomgang av kravene som nå rettes mot Irak for å sikre en ryddig fremgangsmåte. Vi erkjenner videre at de realpolitiske forutsetningene nok ikke er til stede for å få slettet all illegitim gjeld knyttet til for eksempel diktatorgjeld, men her kunne gjeldsslette for Irak basert på en illegitimitetsvurdering danne en viktig presedens for en ansvarlig lånepolitikk i framtiden som kan være med å hindre framtidige gjeldskriser.

Historien har vist at gjeldsslette virker. For 50 år siden, i 1953, fikk Tyskland gjennom Londonavtalen slettet det meste av sin gjeld etter Hitlers regime. Tyskland sin gjeld var etter krigen på 21 prosent av landets BNP, mens Irak sin gjeld i dag er anslått til rundt 400 prosent av landets BNP før krigen. Argumentene er i dag like gode, om ikke bedre, for å slette Iraks gjeld.

Utviklingsministeren kommenterer også det amerikanske utspillet om gjeldsslette for Irak. SLUG deler både hennes interesse for og skepsis til dette forslaget og vil derfor presisere at vårt opprop ikke må oppfattes som en ubetinget støtte til dette utspillet. Argumentasjonen som ligger bak vårt utspill er basert på en oppfatning om at gjelden må slettes fordi den er illegitim, det er ikke det amerikanske.

Vi oppfordrer derfor norske myndigheter nok en gang til å arbeide for en åpen og uavhengig gjennomgang av kravene som nå rettes mot Irak og for substansiell gjeldsslette basert på at Saddam Husseins gjeld er personlig og faller med hans regime. Den er illegitim!

Tor Brynjar Welander, koordinator for Aksjon Slett U-landsgjelda i Bergen