Ap er altså negativ til tross for at partiet for et par år siden gikk inn for å støtte Steinerskolen, som er en annen privat skole, med 13–14 mill over noen år.

Ved Danielsen mener vi det er fullt rimelig at Steinerskolen får slik støtte. Men det blir urimelig når de samme politikerne vil nekte tilsvarende støtte til Dani-elsen og når fylket årlig sparer 5–10 millioner ved at 500 elever velger Danielsen.

Visnes begrunner sitt ja til Steinerskolen med at det i et så stort parti som Ap er mange med et varmt hjerte for alterna-tiv pedagogikk.

Det blir helt galt når en skole-politiker baserer sitt standpunkt bare på hvor mange i eget parti som ønsker et skoletilbud.

Skolepolitikk har med åndsfri-het og toleranse å gjøre. Tole-ransen blir satt på prøve når en politiker blir utfordret til å ta stilling til skoler på et annet grunnelag enn det en selv og partifellene vil foretrekke.

Fra Danielsen skoles side vil vi respektere at Turid Visnes ikke ser verdien av et skoletilbud på kristen grunn. Men det blir in-tolerant når hun som politiker bare vil støtte en skole hun selv og hennes partifeller er for.

Som politiker har Turid Visnes fått ansvaret for å forvalte en del av den fellesøkonomien som er bygget opp av alle innbyggerne. Når hun så skal ta stilling til be-vilgninger, kan hun ikke bare tenke på hva hun selv eller et flertall har et varmt hjerte for. Som skolepolitiker må hun også tilgodese tiltak på et grunnlag hun selv ikke er enig i. Ikke minst må hun sørge for at et mindretallssyn får eksistensmu-ligheter.

Det er derfor et uttrykk for in-toleranse når politikeren Turid Visnes og Ap bare vil gi støtte dem man deler syn med.

Lars Johan Danielsen,rektor Danielsen vg. skole.