Av David Hansen, leder Kristelig Folkepartis Ungdom

Etter mange års tørrboring i Barentshavet har Statoil støtt på forekomster av olje og gass. Hvis det går slik prøveboringen antyder, kan denne delen av kontinentalsokkelen bli vårt nye store virksomhetsområde. Vi må nå vise ansvarlighet og prioritere miljøet foran kortsiktig gevinst. Derfor er KrFU klare på at det ikke må åpnes for oljeutvinning i dette området.

Oljeutvinning er en svært forurensende virksomhet. Størstedelen av Norges nasjonale CO2-utslipp kommer som en følge av oljeutvinningen. I tillegg kommer de globale CO2-utslippene, som i stor grad kan tilbakeføres til forbrenning av norsk olje. Jo mer olje som finnes på markedet, jo lengre tid vil det ta før miljøvennlige energikilder tas i bruk. Å øke den norske oljeutvinningen er altså det motsatte av miljøansvar.

I tillegg er Barentshavet et yngleområdet til våre viktigste fiskeslag og et svært viktig område for sjøfugl. Oljevirksomhet her kan true den økologiske balansen i området. I et slikt sårbart område er det hasardiøst å åpne for oljeutvinning.

Det er på denne bakgrunn at sentralstyret i KrFU mener det er et steg i feil retning å åpne for oljeutvinning i Barentshavet. Det må heller arbeides for å nå målet vårt om å stabilisere utslippene av CO2.