Trykkavlastende madrasser kan innvilges når dette har en direkte og avgjørende betydning for sykdoms-/skadeutviklingen, eller for å forhindre ligge-/trykksår. Rikstrygdeverket presiserer at det i utgangspunktet ikke gis slike hjelpemidler for ren smertelindring, med mindre søkeren er kreftpasient, har vesentlig og kronisk bekkenløsning eller dersom trykkavlastende madrass kan holde vedkommende i arbeid eller føre ham/henne tilbake til arbeid.

Hjelpemiddelsentralens medarbeidere har innenfor det gjeldende regelverket prøvd å finne en mulighet for å tilstå brukeren alle hjelpemidlene som det ble søkt om. Under hele saksbehandlingsprosessen har våre medarbeidere vært oppmerksom på brukerens smertesituasjon og diagnose. De juridiske forutsetningene for å etterkomme alle brukerens hjelpemiddelkrav var imidlertid ikke til stede.

Saken ble påklaget, og vi har sendt den til Rikstrygdeverket som er overordnet instans. Rikstrygdeverket vil vurdere saken på nytt. Hjelpemiddelsentralen vurderer sin saksbehandlingspraksis fortløpende i lys av Rikstrygdeverkets avgjørelser i klagesaker.

Som ansvarlig leder har jeg behov for å vise at jeg støtter våre saksbehandleres vurderinger i denne saken.

MARIT SKIPLE, ADMINISTRASJONSSJEF