Av Carl I. Hagen (Frp)

At flere forhold enn kronekursen kan ha bestemt konkursen i Mjellem & Karlsen, er et moment jeg vil ha nevnt, men som jeg ikke problematiserer her.

Men at Frp skulle ha skylden for kronekursen, fordi Frp vil bruke mer oljepenger?

For det første er ikke Frps forslag til statsbudsjett vedtatt! Det er dermed ikke Frp som har bestemt bruken av oljepenger. Tvert imot er bruken av oljepenger nøyaktig den som alle andre partier enn Frp vil ha. Bruken er sågar regelfestet av Stortinget gjennom den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger — en regel bare Frp er motstander av.

For det annet er det kanskje ikke først og fremst bruken av oljepenger som bestemmer kronekursen. Dessverre er det mer komplisert. Sentralbanksjef Svein Gjedrem gir uttrykk for at det først og fremst er lønnstilleggene som har skapt behov for renteøkninger.

Skal vi ta sentralbanksjefen på ordet, er det dermed også riktig å si at Frps politikk vil bidra til lavere rente. Frp har foreslått et inntektspolitisk samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, hvor det ville bli tilbudt skatte- og avgiftslettelser for å hindre kostbare bruttolønnstillegg. Bedriftene ville med Frps politikk dermed vinne på fire fronter; lønnstilleggene blir mindre eller helt borte. Renten og dermed også kronekursen går ned, og endelig får mange bedrifter direkte nytte av avgiftslettelser, eksempelvis lettelser i elavgiften.

Jeg vil dessuten påpeke at den uttalte målsetning om å skvise eksportindustrien for å skaffe arbeidskraft til omsorgsyrkene, er forfeilet. For det første kan omsorgstjenester i noen utstrekning kjøpes i utlandet. For det annet kan mye offentlig virksomhet effektiviseres og dermed over tid fremskaffe den arbeidskraft som trengs til omsorgsvirksomhet i Norge.