1. Bergen bystyre fattet i møte 16. september i fjor vedtak om å bygge ut Krohnegården med et større idrettsanlegg.

Miljøforeningen anket vedtaket innen fristen på tre uker.

Hvorfor tar det Bergen kommune syv måneder å finne ut at anken skal behandles hos Fylkesmannen og ikke hos den instans som fatter vedtaket?

2. Hvorfor er man i denne perioden i full gang med å utarbeide en reguleringsplan for området før man i det hele tatt har behandlet anken om lokaliseringsvedtaket?

3. Idrettslaget Frøya som geografisk befinner seg bare 900 meter fra det planlagte idrettsanlegget i Krohnegården, er gjennom privat sponsor tildelt 18 millioner kroner til utvidelse av det allerede eksisterende fotballanlegget på Tjønnen. Ifølge Idrettsmeldingen hører dette anlegget til Fyllingsdalen bydel.

Ettersom man herved får tilfredsstilt bydelen med et større idrettsanlegg og dermed også oppfyller intensjonen om en geografisk spredning av eksisterende anlegg, vil da byråden på nytt vurdere behovet for utbygging av Krohnegården?

4. Statens vegvesen stiller som et absolutt krav at veien skal oppjusteres både for ordinær trafikk og for myke trafikanter. Kostnadene for dette er beregnet til minst 25-30 millioner kroner.

Har fylket eller kommunen råd til å foreta en slik utbygging? Dersom så er tilfellet, mener byråden at dette er en riktig prioritering av de midler man disponerer?

TERJE MIKKELSEN,LEDER KROHNEGÅRDEN MILJØFORENING