Bibelen er jo ganske klar i disse spørsmål og følgende skriftsteder levner lite tvil om Guds (Moses?) syn på homofili:

3MO 18,22. Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet Gjør eder ikke urene med noe sådant! For alt dette gjorde de seg urene med de hedninger som jeg driver ut for eders øyne.

20,13. Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!

RMR 1,26-27. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturligeŠ og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst etter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.

Som homofil sitter man så, etter min oppfatning, igjen med to alternativer. Enten velger man å være kristen og følgelig pålegger seg askese, eller så finner man at man ikke lenger kan innestå for læren og bryter med denne.

Menneskerettsloven gir oss garantier for vår religionsfrihet. Dette innbefatter frihet til å skifte religion, og frihet til å gi uttrykk for sin, ved praksis og etterlevelse. Den samme loven sikrer de homofiles rettigheter. Det blir derfor med vantro at jeg konstaterer Frieles harnisk over Humanetisk forbunds forsvar av trosfriheten.

Jeg forstår ikke hennes logikk, er hun imot menneskerettighetene?

Friele hevder at det var ved et kupp at trossamfunn ble unntatt fra forbudet mot diskriminering ved ansettelser. Sannheten er vel snarere at de homofile gjorde et kupp ved at de eksplisitt ble nevnt i arbeidsmiljøloven. Lovens generelle tekst burde beskytte alle fra forskjellsbehandling. Like naturlig er det at loven tar høyde for å beskytte trosfriheten. Friele liker å rasle med lover og konvensjoner.

Hun har tidligere brukt FNs barnekonvensjon som argument for at Holt skulle få adoptere Kjærs barn. Hun henviste da til at barnets beste skal stå i fremste rekke ved alle tiltak som berører barn. Det hun utelot å nevne var at det fremkommer i samme konvensjon at barna skal... så langt det er gjørelig ha retten til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Kjærs barn ble unnfanget med ukjent sæddonor, og har følgelig blitt frarøvet sin rett til å kjenne sitt kjødelige opphav.

Deltagere i trossamfunn må gjerne ty til teologiske rømningsforsøk og tolke sine skrifter etter eget forgodt befinnende. Men begynner man å tøye de lover som sikrer menneskerettighetene til egen gevinst beveger man seg fort ut på farlig farvann. Det bør være et tankekors at en talskvinne for en minoritetsgruppe forsøker seg på dette. Hun gjør sin sak en bjørnetjeneste,ved å skrike opp om egne rettigheter og i samme vending vise forakt for andres.

Av Kent C. Reichborn-Kjennerud Art Director